Heliospectra offentliggör slutligt utfall i bolagets företrädesemission

Göteborg, 11 april 2023 kl. 16:10 Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier, vilken styrelsen beslut om den 13 mars 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022 (”Företrädesemissionen”). Det slutgiltiga utfallet visar att 15 479 851 aktier, motsvarande cirka 82,33 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 8 260 aktier, motsvarande 0,04 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 82,37 procent av Företrädesemissionen. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 21,5 MSEK.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

(Göteborg, Sverige, 3e april 2023, kl: 19:10) – Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695–2205 (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2023 kl. 9.00 i Bolagets lokaler med adress Fiskhamnsgatan 2 i Göteborg, våning 7. Registrering till stämman börjar kl. 8.30.

Heliospectra AB (Publ) offentliggör memorandum inför företrädesemission som inleds imorgon

ONS, MAR 22, 2023 kl: 16:40 CET Heliospectra AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heliospectra”) offentliggjorde den 13 mars 2023 styrelsens beslut om att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 26,2 MSEK (”Företrädesemissionen”). Beslutet fattades baserat på emissionsbemyndigandet beslutat av Heliospectras årsstämma den 19 maj 2022.

Styrelsen i Heliospectra beslutar om delvis säkerställd företrädesemission om cirka 26,2 MSEK

Göteborg, Sverige, 13 mars 2023, kl 21:05 Styrelsen i Heliospectra AB (“Heliospectra” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 26,2 MSEK (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 1,39 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen är aktieägare i Heliospectra erhåller en (1) teckningsrätt i Företrädesemissionen för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. Sjutton (17) teckningsrätter ger i sin tur rätt att teckna tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets fyra största aktieägare Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB och Agartha AB (”Huvudägarna”) motsvarande deras andelar pro rata i Företrädesemissionen, totalt motsvarande cirka 20,1 MSEK, d.v.s. cirka 76,8 procent av Företrädesemissionen.

The board of directors in Heliospectra resolves on a partially secured rights issue of approximately SEK 26.2 million

Gothenburg, Sweden, March 13, 2023, at 21:05 The board of directors in Heliospectra AB (“Heliospectra” or the “Company”) has today resolved to carry out a partially secured rights issue of shares of approximately SEK 26.2 million (the “Rights Issue”). The subscription price has been set to SEK 1.39 per share. Those who on the record date are registered as shareholders in Heliospectra receive one (1) subscription right in the Rights Issue for each share owned on the record date. Seventeen (17) subscription rights grant in its turn the right to subscribe for three (3) newly issued shares in the Rights Issue. The Company has received subscription commitments from the four largest shareholders in the Company, Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB, and Agartha AB (the ”Main Owners”), corresponding to their pro rata stakes in the Rights Issue, corresponding to a total of approximately SEK 20.1 million, equalling approximately 76.8 percent of the Rights Issue.