Heliospectra genomför kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 25,9 MSEK

Göteborg, Sverige, 12:e september 2022, kl 08:45 Styrelsen för Heliospectra AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heliospectra”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om riktade nyemissioner av aktier om sammanlagt cirka 25,9 MSEK (de ”Riktade Nyemissionerna”) till fyra av Bolagets huvudägare i form av Weland Stål AB, WELAND VÄRDEPAPPER AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB (”Huvudägarna”). Teckningskursen uppgår till 1,253 SEK per aktie. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående lån om sammanlagt cirka 25,9 MSEK som Huvudägarna haft gentemot Bolaget.

Heliospectra carries out issues of shares by way of set-off, a total of approximately SEK 25.9 million

GOTHENBURG, Sweden, Sep 12, 2022, at 08:45 CEST The board of directors of Heliospectra AB (publ) (the “Company” or “Heliospectra”) has today, pursuant to the authorization granted by the annual general meeting on 19 May 2022, resolved on directed issues of new shares, a total of approximately SEK 25.9 million (the “Directed Issues”), to four of the Company’s principal shareholders, i.e., Weland Stål AB, WELAND VÄRDEPAPPER AB, Agartha AB, and Corespring New Technology AB (the “Principal Owner(s)”). The subscription price is SEK 1.253 per share. The issue fund has been paid by set-off of the remaining loans, in a total of approximately SEK 25.9 million in claims that the Principal Owners had against the Company.