Heliospectra har ingen kapitalbrist

Styrelsen i Heliospectra konstaterar att någon faktisk kapitalbrist inte föreligger vare sig per 2016-09-30, dessförinnan eller under återstående tid fram till emissionen. Förutsättningarna för fortsatt drift har således inte vid något tillfälle under perioden kunnat ifrågasättas.

Heliospectra upprättar kontrollbalansräkning

Styrelsen i Heliospectra undersöker huruvida bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital genom upprättande av kontrollbalansräkning. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma som skall hållas den 8 november för att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om ca 91 MSEK samt överteckningsoption om ca 20 MSEK. Tillsammans har de tre största ägarna i Heliospectra, genom teckningsförbindelser och garantiavtal, på förhand säkerställt företrädesemissionen om ca 91 MSEK, vilket kommer att stärka bolagets balansräkning.

Heliospectra planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om ca 91 MSEK för vidare kommersialisering av Bolagets produkter

Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (First North: HELIO, OTCQB: HLSPY) (“Bolaget” eller “Heliospectra”) föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om cirka 91 MSEK, samt en överteckningsoption om cirka 20 MSEK. Totalt har de tre största ägarna åtagit sig att teckna motsvarande 50,49 procent av företrädesemissionen. Huvudägaren har förbundit sig att garantera resterande belopp, innebärande att emissionen är 100 procent säkerställd. Kapitalanskaffningen avser främst rörelsekapital för sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka balansräkningen.

Heliospectra is planning to launch a fully underwritten rights issue of approximately SEK 91 million

– for further commercialization of the Company’s products and continued product development Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), a world leader in intelligent lighting technology for controlled environments horticulture announces that the Board of Directors of Heliospectra AB (publ) (“the Company” or “Heliospectra”) proposes to the Extraordinary General Meeting (“EGM”) to resolve on a rights issue of approximately SEK 91 million and an overallotment option of approximately SEK 20 million. In total, the three largest shareholders have committed to subscribe for the equivalent of 50.49 percent of the rights issue. The largest shareholder has entered into an underwriting commitment to ensure the balance; hence the rights issue is 100 percent guaranteed. The proceeds will mainly be used for sales and marketing purposes, further product development as well as to strengthen the balance sheet.