Nordamerikansk AgTech-kund väljer Heliospectras Smarta belysningslösningar

(Göteborg, Sverige, 22 mars 2022, kl. 11:20) – Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO), en ledare inom smart belysningsteknologi för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order till en kanadensisk specialist på kontrollerade odlingsmiljöer som utför en installation åt en global ledande fröproducent. Beställningen avser Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning och ordervärdet är 2,3 miljoner kronor.

North American AgTech Customer Selects Heliospectra’s Smart Lighting Solutions

(Gothenburg, Sweden, March 22, 2022, at 11:20 CET)– Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO), a leader in smart lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, announces a new order for a Canadian controlled environment specialist conducting an installation for a global seed producer. The order is for Heliospectra’s controllable ELIXIA LED lighting solution, and the order value is $243,000 USD. 

Heliospectra genomför kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 13,1 MSEK

(Göteborg, Sverige, 25e februari 2022, kl 09:00) Styrelsen för Heliospectra AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heliospectra”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2021, beslutat om riktade nyemissioner av aktier om sammanlagt cirka 13,1 MSEK (de ”Riktade Nyemissionerna”) till tre av Bolagets huvudägare i form av Weland Stål AB, ADMA Förvaltnings AB och Corespring New Technology AB (”Huvudägarna”). Teckningskursen uppgår till ca 1,53 SEK per aktie. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående fordringar om sammanlagt cirka 13,1 MSEK som Huvudägarna haft gentemot Bolaget.

Heliospectra carries out share issues by way of set-off totalling approximately SEK 13.1 million

(Gothenburg, Sweden February 25, 2022, at 09:00 CET) The board of directors of Heliospectra AB (publ) (the “Company” or “Heliospectra”) has today, pursuant to the authorization granted by the Annual General Meeting on 20 May 2021, resolved upon directed issues of shares totalling approximately SEK 13.1 million (the “Directed Issues”), to three of the Company’s main shareholders, i.e., Weland Stål AB, ADMA Förvaltnings AB, and Corespring New Technology AB (the “Main Owner(s)”). The subscription price amounts to approximately SEK 1.53 per share. The issue funds have been paid by set-off of the remaining claims, in total approximately SEK 13.1, which the Main Owners had towards the Company.

Heliospectra (publ) Publish Year-End Report 2021

(Gothenburg, Sweden February 25, 2022, at 08:45 CET)– Heliospectra AB (publ (Nasdaq First North Growth Market: HELIO), a leader in intelligent lighting technology for greenhouse and controlled plant growth environments, presents its’ Year-End Report for 2021. 

Heliospectra upptar kortfristigt lån om cirka 17 miljoner kronor från tre huvudägare

Göteborg, Sverige, 25 januari, 2022 Heliospectra AB (publ), har beslutat att uppta kortfristigt lån om sammanlagt 17 025 000 kronor från huvudägarna Weland Stål AB, ADMA Förvaltnings AB och Corespring New Technology AB. Syftet med lånen är att stärka bolagets likviditet och rörelsekapital. Med ett kapitaltillskott om ca 17 miljoner kronor, vilket tillförs Heliospectra omgående, säkerställs likviditet för att möta det rörelsekapitalsbehov bolaget har på kort sikt.

Heliospectra receives short-term loan of approximately SEK 17 million from three main owners

Gothenburg, Sweden, 25 January, 2022 Heliospectra AB (publ), has decided to raise a short-term loan of SEK 17,025,000 from the main owners Weland Stål AB, ADMA Förvaltnings AB, and Corespring New Technology AB. The purpose of the loans is to strengthen the company’s liquidity and working capital. With a capital injection of approximately SEK 17 million, which will be transferred to Heliospectra immediately, liquidity is ensured to meet the company’s working capital needs in the short term.

Heliospectras vd avgår på egen begäran

Göteborg, Sverige, 22 december 2021, kl: 14:00 – Heliospectras vd Ali Ahmadian har valt att på egen begäran avgå som vd för Heliospectra AB. Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess för att hitta en ersättare. I övergångsperioden kommer Bonny Heeren, styrelseledamot i Heliospectra, att verka som tillförordnad vd.