Bokslutskommuniké 2016, Heliospectra AB ( publ)

juli-december:

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 185 (9 709) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 609 (-18 256) KSEK
 • Resultat efter skatt var -25 525 (-19 717) KSEK eller -1 (-1) kronor per aktie
 • Rörelsens kassaflöde var -14 261 (-16 458) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 68 346 (11 621) KSEK

Januari-december:

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 053 (13 686) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -42 762 (-32 360) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg)
 • Resultat efter skatt var -45 763 (-33 954) KSEK eller -1 (-2) kronor per aktie
 • Rörelsens kassaflöde var -38 252 (-31 979) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 54 092 (12 721) KSEK

Viktiga händelser

juli – september

 • Heliospectra erhåller beställning från odlare av Cannabis i Alaska
 • Fortune 500 globalt jordbruks-teknikföretag standardiserar med teknik från Heliospectra

oktober – december

 • Heliospectra lampor installerade i avancerad växtforskningsanläggning
 • Styrelsen i Heliospectra undersökte huruvida bolagets egna kapital understeg hälften av bolagets registrerade aktiekapital genom upprättande av kontrollbalansräkning. Styrelsen konstaterade att någon faktisk kapitalbrist inte förelåg vare sig per 2016-09-30, dessförinnan eller under återstående tid fram till emissionen. Förutsättningarna för fortsatt drift har således inte vid något tillfälle under perioden kunnat ifrågasättas
 • Extra bolagsstämma hölls den 8 november 2016
 • Bolagets huvudägare lämnade kapitaltäckningsgarantier som garanterade att eget kapital inte vid något tillfälle understiger det registrerade aktiekapitalet. Garantierna gällde fram till emissionen som dessutom var till fullo garanterad av en av huvudägarna
 • Heliospectras företrädesemisson om cirka 91 MSEK som avslutades den 2 december 2016 blev övertecknad. Mot bakgrund av den stora efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjades överteckningsemissionen till ett belopp om cirka 16 MSEK. Heliospectra tillfördes därmed totalt cirka 107 MSEK före emissionskostnader samt knappt 1 200 nya aktieägare
 • Företaget Fleurish Farms gör framsteg inom energieffektiv cannabisodling med lösning som integrerar solljusfångande utrustning med Heliospectra teknik

Händelser efter periodens slut 

 • Heliospectra tillsätter Ali Ahmadian som ny VD.  Avgående VD Staffan Hillberg kommer att vara fortsatt engagerad som rådgivare till Heliospectra.
 • Heliospectra presenterar på Cannabis Investor Webcast den 26 januari 2017
 • Heliospectra nummer 42 på Deloitte Global’s 2016 Technology Fast 500™ EMEA List över snabbast växande företag

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Heliospectra fortsätter att utvecklas väl. Från 2015 till 2016 har omsättningen ökat med 75 % samtidigt som marknadssatsningarna har ökat och den strategiska produktutvecklingen fortsatt. Bolagets strategi att fokusera på de tre segmenten; agtech-bolag/institutioner/universitet, växthus/inomhusodling samt medicinal-växter är bevisligen framgångsrik. Samtliga segment växer kraftigt och Heliospectra har fått ett mycket fint fotfäste i varje marknadssegment med viktiga referenskunder. Marknadsfaktorerna talar också till bolagets fördel med ökad urbanisering, krav på bättre och näringsrikare mat, kraftiga klimatförändringar, ökad automation samt den ökande utvecklingen av medicinal-växter. Under året har bolaget gjort stora investeringar i marknadsföring, något som vi räknar med att det kommer ge positiva effekter under 2017.

Som avgående VD kan jag summera en fantastisk utveckling över de senaste sju åren. Jag började 2010 som deltidskonsult anlitad av huvudägarna för att utvärdera marknaden, tekniken och bolagets position. Redan då kunde vi konstatera att Heliospectra förfogade över en fantastisk kompetens där man med djup kunskap om hur plantor fungerar lärt sig hur man med olika typer av ljussättningar kan påverka plantor för att optimera smak, innehåll, form, kvalité och livslängd samtidigt som man kan ersätta gamla typer av lampor och spara stora mängder energi. Att vi dessutom jobbade med något som var viktigt för mänskligheten blev ännu tydligare när vi redan då noterade förändringar i vädret som skapade problem för odlarna.

Från bolagets start 2006 fanns visionen om ett högteknologiskt odlingssystem som kombinerade justerbara lampor med sensorer och mjukvara. Detta låg till grund för bolagets allra första patent som skickades in redan 2008 och som nu är godkänt i stort sett i hela världen. Originalpatentet har sedan kompletterats och nu finns en hel patentportfölj som skyddar Heliospectra’s teknik.  Bolaget har målmedvetet utvecklat systemet och har äntligen nått en teknologisk milstolpe då vi i februari 2017 hade vårt första seminarium angående DLI (Daily Light Integral) där vi visar hur vi automatiskt kan upprätthålla önskade ljus-nivåer i växthuset genom att använda sensorer och mjukvara som styr våra lampor. Till detta kan vi koppla väderprognoser och energipriser för att optimera energiåtgången och därmed ger systemet i sig energibesparingar utöver de direkta besparingarna våra lampor ger.  Marknaden har redan uppmärksammat systemet med artiklar och presentationer på nätet[1]

Heliospectra’s position i marknaden och tillväxtpotential har gjort att vi lockat till oss en mycket kompetent VD som tar bolaget vidare. För mig känns det tryggt att lämna över rodret till Ali Ahmadian och spännande att följa utvecklingen framledes. Ali har en bakgrund som framgångsrik entreprenör och därefter arbetat en stor del av sitt liv med affärsutveckling, sälj och internationell marknadsföring på Tetra Pak. Sammantaget är detta en perfekt kombination att ta Heliospectra vidare till nya framgångar.

Personligen har det varit en ära att få ta Heliospectra hit och jag villa tacka alla som varit med på resan och stöttat oss men framförallt mina medarbetare som gjort jobbet. Framtiden ser ljus ut för bolaget och för plantorna.

Staffan Hillberg, VD fram till 2017-01-31

För fullständig rapport: http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/

[1] http://www.hortidaily.com/article/32097/Does-your-winter-greenhouse-tomato-know-what-it-could-yield och http://bit.ly/2jtQR4R