Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org. nr 556695-2205, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 november 2019 kl. 10.00 i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 09.30.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 6 november 2019,

dels  anmäla sitt deltagande per brev under adressen Heliospectra AB (publ) ”Extra bolagsstämma den 12 november 2019”, Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg eller per elektronisk anmälan via weblänkar som tillhandahålls på bolagets hemsida, www.heliospectra.com, senast den 6 november 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta vid stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett senast den 6 november 2019.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

 

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Val av en eller flera justeringspersoner;
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Godkännande av dagordning;
  7. Beslut om nyemission av aktier;
  8. Beslut om justeringsbemyndigande;
  9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Eric Ehrencrona utses till stämmans ordförande.

7. Beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår nyemission av aktier (företrädesemission) enligt följande.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 936 308,6 kronor genom emission av högst
9 363 086 nya aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) teckningsrätt. Aktieägare ska för fem (5) teckningsrätter erhålla en (1) aktie.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 19 november 2019.

Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske mellan den 20 november 2019 och den 2 december 2019.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 5,50 kronor per aktie, där 0,10 kronor utgör kvotvärde och 5,40 kronor utgör överkurs. Överkursen ska överföras till överkursfond. Betalning för de nya aktierna ska ske kontant.

Teckning och betalning av aktie med teckningsrätt ska ske genom teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 20 november 2019 till och med den 4 december 2019. Teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska ske på teckningslista under ovan angiven teckningstid. Betalning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller i övrigt justera tecknings- och betalningstiden. En förutsättning för nu angiven teckningsperiod är att aktuellt prospekt har kunnat publiceras inom föreskriven tid.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Ny aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta sådana smärre justeringar i förevarande emissionsbeslut som krävs för registrering av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 46 815 434. Det totala antalet röster uppgår till 46 815 434. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Göteborg i oktober 2019

Heliospectra AB (publ)

Styrelsen