Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 14 maj 2020 klockan 10.00 hållit årsstämma i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

  • Årsstämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2019 i enlighet med avgiven årsredovisning.
  • Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • Årsstämman beslutade att genom omval till ordinarie ledamöter utse Andreas Gunnarsson, Staffan Hillberg, Anders Ludvigsson, Martin Skoglund och Staffan Gunnarsson samt omvälja Göran Linder och Jens Helgesson som styrelsesuppleanter. Andreas Gunnarsson utsågs till styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Mikael Glimstedt har utsetts av Frejs Revisorer AB till att fortsatt vara huvudansvarig revisor i bolaget.
  • Årsstämman beslutade om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med valberedningens förslag.
  • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.
  • Årsstämman beslutade om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av överlåtelse i enlighet med styrelsens förslag.

__________________________________________

Göteborg den 14 maj 2020

Heliospectra AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ali Ahmadian
Verkställande direktör

Tel: 0722-036344

E-post: ali.ahmadian@heliospectra.com

www.heliospectra.com