Bolaget uppmuntrar sina aktieägare att i största möjliga utsträckning använda möjligheten att utöva sin rösträtt per post i syfte att minimera antalet deltagare som fysiskt närvarar vid stämman och därmed minska risken för smittspridning av covid-19.

Vid förhandsröstning per post ska ett särskilt formulär användas. Formuläret och ytterligare information om poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida, http://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/, och skickas med post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver, utöver att skicka in poströstningsformuläret, anmäla sig till årsstämman i enlighet med de instruktioner som återfinns i kallelsen.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till ulrika.sandford@heliospectra.com . Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret i enlighet med vad som angetts i kallelsen till årsstämman. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.