Den 30 november 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/21 (“Teckningsoptioner”) för teckning av aktier i Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” eller “Bolaget”). Totalt utnyttjades 62 098 optioner för teckning av 31 049 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 0,15 procent.

Två (2) Teckningsoptioner berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning om 3,1 SEK per aktie under perioden 1 november 2021 till och med 30 november 2021. Bolaget meddelar idag att 62 098 optioner har utnyttjats för nyteckning av 31 049 aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad om cirka 0,15 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 96 KSEK före emissionskostnader.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 104,9 SEK till sammanlagt 7 727 651,4 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 31 049 aktier till sammanlagt 77 276 514 aktier.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat Teckningsoptionerna uppgår till cirka 0,04 procent av aktierna och rösterna i Heliospectra.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market.