(Göteborg, Sverige, 20e augusti 2021) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin Halvårsrapport för 2021.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Omsättning och resultat, januari – juni
Orderingången under perioden april – juni uppgick till -61 492 KSEK. I denna siffra ingår annullering av order från Nectar Farms, Australien, som meddelats i april 2021. Exklusive denna annullering uppgick orderingången under perioden till 10 171 (1 717) KSEK. För perioden januari – juni är motsvarande siffra 22 706 (4 181) KSEK.

Nettoomsättningen uppgick under perioden april – juni till 8 768 (4 674) KSEK och rörelseresultatet uppgick till -9 230 (-13 185) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -9 230 (-13 137) KSEK. För perioden januari – juni uppgick nettoomsättningen till 18 728 (19 874) KSEK och rörelseresultatet uppgick till -16 532 (-22 242) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -16 537 (-22 190) KSEK.

Kassaflöde, januari – juni
Rörelsens kassaflöde var -14 755 (-28 285) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -20 320 (-28 371) KSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten avser till största delen aktiverat arbete för egen räkning i form av produktutveckling.

VD:s kommentar
Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Trots att vi i likhet med de flesta globala verksamheter har påverkats av utmaningar till följd av covid-19, såsom problem i leveranskedjan, försenade investeringar och ekonomisk osäkerhet, har vi gjort mätbara framsteg under första halvan av året. Om vi isolerar effekten av den annullerade ordern från Nectar Farms är orderingången hittills 443 procent högre än 2020, samtidigt som försäljningen för halvåret har minskat med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelsekostnaden har minskats för att matcha vår nuvarande marknadssituation, vilket har gjort att EBITDA förbättrades med 27,7 procent jämfört med föregående år. Vi har också tagit ett stort steg i produktionen av vår patenterade biosensorteknik och vi är alltmer optimistiska över utvecklingen av denna revolutionerande lösning.

Nectar Farms annullerade order var ännu en okontrollerbar effekt av pandemin. Kunden lyckades tyvärr inte få fram tillräcklig finansiering i tid. Även om beskedet var en besvikelse känner vi som organisation oss stolta över att en så stor kund valde LED-belysning från Heliospectra. Särskilt då företaget hade gjort en ingående analys av produkter och konkurrerande lösningar under närmare tre år.

Om vi blickar framåt gläder vi oss att kommersialiseringen av vår biosensor som baseras på vår patenterade teknik närmar sig. Denna nya lösning kommer inte bara att stärka vår position, utan även befästa vårt varumärke som ett tekniskt innovativt företag. Biosensortekniken kommer att revolutionera matproduktion i kontrollerade odlingsmiljöer genom att odlare kan kommunicera med sina grödor och dynamiskt justera produktionskraven. Tekniken kan exempelvis uppmärksamma odlare på vilken typ av ljus som grödan behöver vid olika stadier av tillväxten. Genom att reagera på grödans behov i ”realtid” kommer odlare att snabbare kunna odla grödor av högre kvalitet med mycket mindre spill och därmed öka sin vinst väsentligt. Den funktionella valideringen av vår lösning är redan klar och vi ser att det finns ett betydande intresse både kommersiellt samt från forskningsvärlden. Vårt fokus nu ligger på att färdigställa produkten och lansera den i början av nästa år. 

Parallellt satsar vi på att optimera vårt produktutbud och utöka vår globala närvaro på marknaden. Vi arbetar med en heltäckande lösning som kombinerar våra branschledande lampor med vår kontrollplattform och biosensorteknik. Genom att erbjuda en paketerad lösning hoppas vi kunna stödja och möta växande behov hos både våra befintliga och framtida kunder. Vi har också utökat vår globala närvaro genom att stärka våra försäljningskanaler. Heliospectra har ingått samarbete med två nya återförsäljare. MineARC Systems, en global ledare inom tillverkning och försäljning av kontrollerade miljöer, kommer att representera Heliospectras produkter och lösningar på den australiska marknaden. Harahara Inc., en långsiktig leverantör av odlingslösningar, kommer att göra detsamma för marknaderna inom kontrollerad odling och PFALs i Japan. Under de kommande månaderna kommer vi att fortsätta att utöka vårt återförsäljarnätverk genom fler samarbeten med lokalt betrodda och kunniga återförsäljare.

Vårt mål är att sätta en ny standard inom hortikulturteknik genom att erbjuda en integrerad lösning som fokuserar på grödor och avkastning. I takt med att LED-belysning blir norm satsar vi på att differentiera oss och våra produkter genom praktiska innovationer som bidrar till att definiera framtidens odlingsbelysning och skapa värde åt våra kunder. För att nå de här målen kommer vi kontinuerligt att se över vår strategi för att se till att vi har rätt balans mellan våra kommersiella metoder å ena sidan, och vår forskning och utveckling å den andra. 

Samtidigt som vi fortsatt måste hantera utmaningar i såväl samhället som på marknaden, bygger vi vidare på våra goda relationer med våra kunder för att förvissa dem om att vi är redo att acceptera och leverera eventuella försenade beställningar samt få möjlighet att presentera vår nya toppmoderna biosensorlösning.

Tack för ditt fortsatta stöd. Vi ser fram emot att ge dig löpande information om bolagets utveckling under resterande delen av året.

Ali Ahmadian, 
VD