(Göteborg, Sverige, 25:e februari 2022, kl 08:45) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2021.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden oktober – december samt januari – december
Orderingången under perioden oktober – december uppgick till 4 248 (9 440) KSEK. För helåret är motsvarande värde -37 786 (20 356) KSEK. I detta värde ingår annullering av order från Nectar Farms, Australien som tidigare meddelats i april 2021. Exklusive denna annullering uppgick ordervärdet under 2021 till 33 876 (20 356) KSEK.

Nettoomsättningen uppgick under perioden oktober – december till 11 278 (11 296) KSEK och rörelseresultatet uppgick till -27 895 (-9 481) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -27 892 (-9 485) KSEK. För helåret uppgick nettoomsättningen till 35 221 (38 634) KEK och rörelseresultatet uppgick till -59 975 (-40 241) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -59 976 (-40 233) KSEK.

Rörelsens kassaflöde för perioden januari – december var -33 069 (3 260) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -44 734 (1 214) KSEK. Likvida medel vid periodens slut var 10 723 KSEK. 

VD:s kommentar

Kära aktieägare,

Från och med 2022 tog jag över ledarrollen på Heliospectra. Som sittande styrelseledamot sedan maj 2021 var jag givetvis strategiskt insatt i Heliospectra men från och med den 1 januari gjorde jag en djupdykning i verksamheten och använde min första månad till att bekanta mig i detalj med organisationen och pågående projekt. Heliospectra har kort sagt ett mycket kompetent och motiverat team men enligt min mening låg mycket fokus på produktutveckling och mindre på kund och marknad. Därför har jag skapat ett helioCARE-team under ansvar av vår marknadschef och tagit försäljning och innovation direkt under eget ansvar. Prioritet nu för hela organisationen är att få ut våra innovativa lösningar så snart som möjligt till marknaden.

Om vi kommenterar vårt finansiella resultat kan vi dra slutsatsen att försäljningen inte levde upp till förväntningarna under 2021. Även om vårt säljteam arbetade hårdare än någonsin för att stärka våra kontakter med odlare, kan vi inte förneka att Covid-pandemin har påverkat företaget avsevärt. Nectar Farms-ordern i Australien stoppades efter bolagets frivilliga likvidation och den ekonomiska osäkerheten, främst relaterad till stigande energipriser och störningar i den världsomspännande leveranskedjan, har påverkat investeringsnivån av belysningssystem inom odlingsindustrin negativt. Vi och branschen i helhet brottas även med brist på komponenter. Detta har resulterat i ökade produktionskostnader och förlängda ledtider, vilket påverkar både marginal och försäljning negativt.

För att bemöta de lägre försäljningssiffrorna och en pressad marginal har Heliospectra med start från tredje kvartalet och framåt arbetat aktivt med att justera och sänka sina rörelsekostnader. Processen att strukturellt sänka våra driftskostnader och produktionskostnad har lett till att företaget haft betydande engångskostnader under fjärde kvartalet. Detta inkluderar nedskrivningar av komponenter och immateriella tillgångar samt andra kostnader kopplade till förändringar i produktutbudet och bolagets övergripande strategi till ett värde av totalt 16,7 miljoner kronor.

Som tidigare meddelats upptäcktes under tredje kvartalet en felaktig säkring i en begränsad produktionsserie av MITRA-modellen. Alla rapporterade supportfall, vilket representerar hälften av de berörda produkterna, har avslutats. Företaget har däremot reserverat ytterligare 4 miljoner kronor för att täcka eventuella ytterligare garanti- och ombyggnadskostnader, om de skulle uppstå.

Ny strategisk riktning

2021 avslutades med att företaget tillkännagav ett strategiskt skifte mot hållbar datadriven odling. Som ett resultat av detta ompositionerar sig företaget från att huvudsakligen vara en leverantör av LED-lampor, riktad mot växthus- och inomhusodlare som behöver ny belysning, till en systemleverantör inom Smart Farming. Genom att kombinera sensorer, styrbar LED-belysning, vårt ljuskontrollsystem helioCORE och expertis från vårt helioCARE-team, erbjuder Heliospectra en unik lösning för den högteknologiska odlingsindustrin.

Med våra trådlösa belysningslösningar kan vi styra varje enskild armatur i ett växthus eller inomhusanläggning. Kombinerar vi det med våra AI-lösningar ger vårt system betydande energibesparingar för våra kunder samtidigt som vi bibehåller önskad ljusmängd och kvalitet jämfört med nuvarande belysningslösningar på marknaden. Våra experter hjälper kunder att välja rätt ljusspektrum baserat på deras unika situation för att maximera avkastning och/eller kvalitet på grödan och påskynda inlärningskurvan för de som väljer att odla med LED-lampor.

Vi går från en produktorienterad till en kundorienterad organisation genom att sätta kunden i centrum för allt vi gör. Genom att identifiera våra kunders behov, utmaningar och smärtpunkter relaterade till belysning och energi, bygga smarta lösningar och fokusera på kundupplevelsen kommer Heliospectra att hävda sin position som ledare inom ”Smart Lighting”.

Heliospectra låg redan 2014 i framkant av Smart Lighting med den fullt kontrollerbara ELIXIA-plattformen. Sedan dess har företaget haft ett starkt och pålitligt varumärke inom AgTech och utbildnings-segmentet där precision och flexibilitet är avgörande för att ett forskningsprojekt lyckas. Senaste åren har behovet av styrning och automatisering även nått den kommersiella växthusindustrin. Drivkrafterna bakom dessa trender är ambitionen om en mer hållbar, effektiv, automatiserad och förutsägbar odling.

Heliospectra arbetar kontinuerligt med ledande universitet och forskare där kunskapsutbytet adderar till vår egen expertis. 2021 gick vi med i två nya forskningsprojekt; Ett nytt partnerskap etablerades med Carlton College, en privat högskola i Northfield Minnesota i USA, som uppgraderar sitt växthus och forskningsanläggning med fokus på kontroll och flexibilitet. Vi startade också ett nytt forskningsprojekt tillsammans med LEDs Make it Resilient, ett belgiskt forskningsprojekt som studerar hur ljus påverkar grödans produktion och motståndskraft, samt dess effekt på humlor och biokontrollmedel.

Slutföra utvecklingsprojekt

Vårt fokus har alltid varit att leverera hållbar, innovativ teknik med påtagliga resultat för våra odlare. Som tidigare meddelats kommer 2022 att bli ett övergångsår där vi kommer att avsluta uppdateringar av vårt befintliga produkterbjudande, lanserar nya produkter och introducerar nya partnerskap för att stärka företagets nya datadrivna och trådlösa produkterbjudande. Detta inkluderar en uppdaterad version av företagets styrsystem helioCORE™, en ny generation av MITRA LED-belysning och AdelFi, en wifi-anslutning som möjliggör MITRA-integrering med helioCORE™ och sensorer. Detta kommer att skapa lovande möjligheter för företaget efter pandemin.

Sist men inte minst vill jag nämna vår patenterade Bio-feedback-sensor. I april tilldelades Heliospectra ett forskningsanslag på 1 750 MSEK från Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet, för fortsatt utveckling av företagets patenterade Bio-feedback-system. Projektet har fortsatt till och med 2021 och planen är att initiera fälttester under 2022. Med feedback från fältförsöken och våra kunder kommer vi att finjustera funktionaliteten och slutföra vår plan för hur vi ska ta denna unika lösning till marknaden.

Under 2022 ser vi fram emot att fortsätta vårt uppdrag att omdefiniera naturens potential genom vår nya strategiska riktning. Där fokus ligger på hållbar smart datadriven odling, innovation, teknologi och meningsfulla partnerskap kombinerat med vårt djupa engagemang för att leverera operativ framgång till våra odlare.

 Bonny Heeren,
VD Heliospectra AB