(Göteborg, Sverige, 19:e augusti 2022, kl 08:30) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin halvårsrapport för perioden januari till juni 2022.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden april – juni

  • Orderingång under perioden april – juni uppgick till 5 346 (-61 492) KSEK.
  • Nettoomsättningen under april – juni uppgick till 3 349 (8 768) KSEK.
  • Rörelseresultatet under april – juni uppgick till -10 245
    (-9 230) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.)
  • Resultatet efter skatt under perioden var -10 245 (-9 230) KSEK.

Finansiella resultat för perioden januari – juni

  • Orderingång under perioden januari – juni uppgick till 7 387 (-48 957) KSEK.
  • Nettoomsättningen under januari – juni uppgick till 8 911 (18 728) KSEK.
  • Rörelseresultatet under januari – juni uppgick till -18 042 (-16 532) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.)
  • Resultatet efter skatt under perioden var -18 042 (-16 532) KSEK.

Kassaflöde för perioden 

Rörelsens kassaflöde var 2 741 (-14 755) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -2 023 (-20 320) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 700 (35 138) KSEK.

VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under första kvartalet hade vi möjlighet att se över vår organisation och utveckla vår nya strategiska riktning, inklusive vårt trådlösa datadrivna erbjudande. Andra kvartalet har gjort det möjligt för oss att driva igenom dessa förändringar, effektivisera bolaget och fortsätta bygga vår trovärdighet och vårt varumärke som en systemleverantör inom Smart Farming.

Därför har fokus detta kvartal och årets första halva legat på att designa om vår MITRA-plattform med fast spektrum, med målet att få ner produktionskostnaderna och öka effektiviteten. Samtidigt har vi lagt till ytterligare spektra i portföljen i linje med kraven från västeuropeiska grönsaks- och blomodlare. Vårt utvecklingsteam har gjort ett otroligt jobb och jag är glad att kunna meddela att nya MITRA har alla nödvändiga certifieringar.

I juni hade vi möjligheten att ge odlare på Greentech, den största hortikulturmässan i Europa, en tjuvtitt på den nya generationen MITRA LED-armaturer. Inklusive vår nya trådlösa kommunikationslösning som gör det möjligt för våra kunder att styra LED-lamporna "över luften", vilket ger flexibilitet till deras ljusstrategi.

I nära samarbete med våra holländska och kanadensiska partners, som är specialister på odlingsbelysning och subventionering, har vi initierat ett antal testinstallationer i Nederländerna och Kanada. Detta för att hjälpa odlare att hitta rätt lösning för sina grödor i deras specifika odlingsmiljö.

På grund av energikrisen i Europa har flera regeringar initierat energibesparingsprogram, vilket driver på efterfrågan på energieffektiva LED-ljuslösningar för att ersätta HPS-belysning som alternativ i växthus. Detta bekräftar vårt beslut att lägga mer fokus och resurser på den europeiska odlingsmarknaden.

Eftersom vår referensbas i denna del av världen fortfarande är begränsad tar det tid att bygga upp vårt varumärke. Trots det är jag övertygad om att både kunskapen hos vårt applikationsteam och vår datadrivna lösning är mycket uppskattad. Detta baserar jag på den feedback vi fått under möten med våra testkunder.

Samtidigt kommer resurser och komponentbrist att fortsätta att störa den globala leveranskedjan. Vi arbetar aktivt med att köpa in och förbereda oss för längre ledtider, trots det driver dessa faktorer på kostnaden för produktion av inte bara våra lösningar men för branschen som helhet.

För att bemöta de lägre försäljningssiffrorna som uppkommit på grund av skiftet i vår strategi, har vi sett över vår organisation och genomfört ett antal kostnadsbesparingar. Fokus har lagts på våra innovationsprogram samtidigt som vi har minskat våra operativa utgifter med 26% jämfört med förra året. Under andra halvåret 2022 kommer vi också att fortsätta att anpassa vår organisation och företagsstruktur för att få ner kostnaderna i linje med våra intäkter. Samtidigt skapar vi en mer agil och kundfokuserad organisation som snabbt går att skala upp efter behov.

Höga investeringar i kombination med låga försäljningssiffror har resulterat i en ansträngd likviditet. För att säkra likviditeten på kort sikt beviljade Heliospectras tre huvudägare – Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB, Heliospectra en obegränsad kreditfacilitet under första kvartalet. Denna sträcker sig till publiceringen av bokslutskommunikén 2022. Kreditfaciliteten ger oss och styrelsen tid att säkra finansiering och likviditet på lång sikt, men också möjlighet att strategiskt investera för att säkra vår position på marknaden.

Jag är övertygad om att vi är på väg i rätt riktning. Vår nya trådlösa lösning som lanseras i höst kommer bli avgörande för att särskilja Heliospectra Från konkurrensen framöver. Odlare idag kämpar med höga energipriser och inflation. Vår lösning kommer att tillåta våra kunder att ta del av ytterligare energibesparingar på upp till 14 %, utöver de 35 % besparingar som redan tillhandahålls av LED-armaturer.

Vår kundnära strategi och helioCARE-team hjälper kunderna att korta inlärningskurvan vid en övergång till LED-belysning. Genom att kombinera detta med vårt utbud av flexibla spektrum-armaturer och långsiktiga relation med forskningssegmentet, sunda marginaler, kostnadsbesparingar och den stora potential den europeiska odlingsmarknaden innebär – med hög efterfrågan på energieffektiv smart belysning – har vi lagt grunden för Heliospectras långsiktiga framgång.

På så sätt kommer vi att tillföra värde till våra kunder, partners och aktieägare under många år framöver.

Bonny Heeren,
VD, Heliospectra AB