ONS, MAR 22, 2023 kl: 16:40 CET Heliospectra AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heliospectra”) offentliggjorde den 13 mars 2023 styrelsens beslut om att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 26,2 MSEK (”Företrädesemissionen”). Beslutet fattades baserat på emissionsbemyndigandet beslutat av Heliospectras årsstämma den 19 maj 2022.

Heliospectra har inför Företrädesemissionen upprättat ett memorandum innehållandes information om Bolaget och Företrädesemissionen, vilket nu finns tillgängligt via Bolagets (www.heliospectra.com), samt emissionsinstitutet Nordic Issuing AB:s (https://nordic-issuing.se/) respektive hemsidor. Teckningsperioden inleds den 23 mars 2023 och pågår till och med den 6 april 2023.

Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 26,2 MSEK. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets fyra största aktieägare Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB och Agartha AB motsvarande deras andelar pro rata i Företrädesemissionen, totalt motsvarar det cirka 20,1 MSEK, d.v.s. cirka 76,8 procent av Företrädesemissionen.

Teckning i Företrädesemissionen kommer att vara möjlig från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023, med digital signatur, via emissionsinstitutet Nordic Issuing AB:s hemsida via följande länk Heliospectra AB | Nordic Issuing (nordic-issuing.se).

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen är MAQS Advokatbyrå AB legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.