Teckningsperioden för företrädesemissionen i Heliospectra AB (publ) avslutades den 19 november 2020 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 124 procent. Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, tecknades till motsvarande cirka 91,6 procent med stöd av uniträtter och till motsvarande cirka 32,6 procent utan stöd av uniträtter. Emissionsgarantin har därmed inte tagits i anspråk. Företrädesemissionen tillför Bolaget därmed cirka 50,6 MSEK, före emissionskostnader.

Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 3 november 2020. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units. Betalning sker i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 724 546,5 SEK, fördelat på totalt 77 245 465 aktier.

Handel med betalda tecknade units (HELIO BTU) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 50, 2020.

”Att vi når en teckning på drygt 124% visar på en hög tilltro till Heliospectras erbjudande och ett stort intresse på marknaden för Agtech-bolag och hållbar odling. Det tillförda kapitalet möjliggör nu att vi kan accelerera tillväxten genom att satsa på produktutveckling av både vårt styrprogram helioCORE™ samt vår nya MITRA-plattform och möjliggör samtidigt en expansion mot Europa. Jag vill rikta ett stort tack till befintliga aktieägare för förtroendet vi har fått. Det är fantastiskt att se det fortsatt stora intresset och stödet för Heliospectra,” säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB.   

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare för Heliospectra i samband med företrädesemissionen.