Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

Årsredovisningen kommer att föreläggas årsstämman onsdagen den 3 maj 2023 för fastställelse.