(Göteborg, Sverige, 7e maj 2024, kl: 19:00) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), publicerar härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen går att ladda ner från bolagets hemsida https://heliospectra.com/sv-investerarrelationer/financial-reports-documents/rapporter/.

Årsredovisningen kommer att föreläggas årsstämman onsdagen den 5 juni 2024 för fastställelse.

I revisionsberättelsen i årsredovisningen har revisorn flaggat för att vissa osäkerheter och risker finns beträffande likviditet och eget kapital för bolaget. Om tillräckliga likvida medel inte genereras kan fortsatt drift påverkas.

Andreas Gunnarsson, styrelseordförande för Heliospectra och representant för Corespring New Technology kommenterar: ”Huvudägarna vill betona att de fullt ut stödjer Heliospectra och tror på bolagets vision. Den starka orderingången under Q1 2024 är ett bevis på att företaget har utvecklat en ny systemlösning som tillför inte bara värde till kunderna utan även behövlig likviditet för bolaget. Styrelsen och aktieägarna är dock överens om att det finns ett behov av ytterligare likviditet i bolaget för att säkra affärer och investeringar för framtida tillväxt. Styrelsen arbetar därför parallellt med att säkerställa strategiska investeringar och på så sätt säkra bolagets likviditets- och kapitalbehov på lång sikt samt ge bolaget rymd att växa. Olika erbjudanden och alternativ utvärderas löpande.”