Göteborg, 28:e maj 2024 kl.19.05 CET – Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), har idag ingått avtal om en kapitaltäckningsgaranti med huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB (tillsammans ”Huvudägarna”). Syftet med kapitaltäckningsgarantin (”Garantin”) är att trygga Bolagets eventuella likviditetsbehov under tiden fram till och med dagen för Bolagets årsstämma 2025. Garantin är begränsad till ett sammanlagt belopp, fördelat på samtliga Aktieägare, uppgående till 20 miljoner kronor.

Bolagets tre största Huvudägare önskar visa sitt stöd för Bolaget i denna viktiga tillväxtfas och har därför ingått avtal med Bolaget om en kapitaltäckningsgaranti. Huvudägarna förbinder sig därmed att vid avrop från Bolaget genomföra så kallade konvertibla investeringar i Heliospectra och därigenom svara för att Heliospectras egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet.

Garantin ska fördelas mellan Aktieägarna i förhållande till dessas aktieinnehav i Heliospectra vid tidpunkten för respektive avrop. Garantin gäller fram till och med bolagets årsstämma 2025 och är begränsad till ett sammanlagt belopp, fördelat på samtliga Aktieägare, uppgående till 20 miljoner kronor.

– Den nya kapitaltäckningsgarantin är ett sätt för ägarna att stötta bolaget under denna kritiska period när vi ser chanser för bolaget att växa och investeringar är nödvändiga. Vi vill dock betona att styrelsen samtidigt arbetar parallellt med att säkerställa strategiska investeringar och partners för att ytterligare öka kapitalet, men även bredda bolagets nätverk inom dess egna industri. Olika erbjudanden och alternativ utvärderas löpande, säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande och representant för Corespring New Technology.

– Huvudägarna står enade och vill betona att de fullt ut stödjer Heliospectra och dess vision. För att nödvändiga investeringar ska kunna genomföras utan risk för likviditetsbrist behövs dock resurser. Vi ser därför denna kapitaltäckningsgaranti som nödvändig. Bonny har sedan sitt inträde som vd genomfört betydande operationella och strategiska förändringar som skapat förutsättningar för en hälsosam långsiktig tillväxt för bolaget. Som majoritetsägare ser vi fram emot att se vad bolaget kan åstadkomma de kommande åren, säger Staffan Gunnarsson, VD, Weland Stål AB.

– Den nya systemlösning som Heliospectra lanserat de senaste två åren skapar värde för kunderna och ger en stabil, bred bas att växa utifrån. Bolagets starka orderingång under Q1 2024 är ett bevis på att företaget tar steg i rätt riktning. Styrelsen och aktieägarna är dock överens om att det finns ett behov av ytterligare likviditet i bolaget för att genomföra de satsningar bolaget hoppas på och samtidigt säkerställa operationell drift. Kapitaltäckningsgarantin skapar därför rymd för företaget att uppnå detta, samtidigt som vi kollar på framtida investeringar, säger Greg Dingizian, styrelseordförande och ägare av Agartha AB.   

I syfte att kunna genomföra de konvertibla momenten varigenom Huvudägarnas investeringar under Garantin omsätts i aktierelaterade instrument i Bolaget, kommer Huvudägarna att föreslå årsstämman i Bolaget att besluta om emission av totalt 30 769 231 teckningsoptioner med en teckningskurs motsvarande kvotvärdet för antalet aktier. Antalet teckningsoptioner har fastställts genom att dividera Garantins maximala belopp med det överenskomna golvvärdet för konvertering uppgående till 0,65 kronor per aktie. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2024/25 kan 30 769 231 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,13 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Sådan maximal förutsättning skulle innebära att Huvudägarna tillfört Bolaget totalt 20 miljoner kronor så som konvertibla investeringar vilka stärkt Bolagets balansräkning och likviditet. De detaljerade villkoren för de konvertibla investeringarna kommer att framläggas inför årsstämman.