TIS, APR 30, 2024 14:30 CEST Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (“Heliospectra” eller “Bolaget”) har, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, beslutat att inleda processen med att ta fram en kontrollbalansräkning för Bolaget att granskas av Bolagets revisor.

Styrelsen i Heliospectra har i samband med sammanställningen av finansiell rapport avseende årets första kvartal, skäl att misstänka att Bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning härav har styrelsen, i enlighet med 25 kap 13 § aktiebolagslagen, initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning att granskas av Bolagets revisor. Omedelbart efter det att kontrollbalansräkningen är upprättad och granskad av Bolagets revisor kommer styrelsen att publicera utfallet och, i förekommande fall, behandlas vid ordinarie bolagsstämma den 5e juni.  Arbetet vidtas omedelbart och styrelsen avser presentera denna kontrollbalansräkning i god tid inför stämman.