GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Californien, den 23 augusti 2019 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2019.

Omsättning och Resultat januari – juni 

 •  Nettoomsättningen uppgick till 16 744 (17 324) KSEK 
 •  Orderingång uppgick till 18 111 (30 309) KSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -20 842 (-16 625) KSEK 
 •  Resultat efter skatt var -20 945 (-16 476) KSEK eller -0,45 (-0,47) kronor per aktie 

Viktiga Händelser

JANUARI – MARS

 • Heliospectras kontrollsystem helioCORE™ tilldelas en 2019 års AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE). 
 • Heliospectras tekniska tjänsteerbjudande samlas under varumärket helioCARE™. 
 • Europeisk medicinsk forskningsanläggning investerar i Heliospectras kontrollerbara LED-belysningslösningar. Forskningsbolaget expanderar sin växthusproduktion och har lagt en order på Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning. Värdet på ordern är 2,0 miljoner kronor (189 000 euro). 
 • Heliospectra ABs bokslutskommuniké gick ut den 22 februari. 
 • Heliospectra genomför företrädesemission och upptar brygglån från huvudägare. Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 52,7 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Heliospectra AB gick ut den 22 februari. 
 • Extra bolagsstämma hölls den 12 mars 2019 i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26, 411 21 i Göteborg. Beslut togs att genomföra en nyemmissoion samt instifta ett nytt incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner för nyckelpersoner i företaget samt personer i ledande ställning. 
 • Hans Naess utsågs till ny CFO för Heliospectra AB. Hans har agerat interim CFO sedan 24 september 2018 och tillträdde som CFO med start den 1a mars 2019. 
 • Offentliggörande av Heliospectras prospekt avseende företrädesemission. Bolaget offentliggjorde den 19 mars prospektet avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 22 februari 2019. 
 • Heliospectra AB utökar sin närvaro i Nordamerika genom att öppna nytt dotterbolag (Heliospectra Canada Inc.) i Toronto, Kanada. 
 • Ljusgårda AB fortsätter expansion med ny investering i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar med ytterligare en order av Heliospectra’s kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning till ett värde av 5,7 miljoner kronor (611 450 USD).  

APRIL – JUNI

 •  Heliospectra AB offentliggör utfall i företrädesemissionen. Teckningsperioden för företrädesemissionen i Heliospectra AB (publ) avslutades den 3 april 2019 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till drygt 76 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 72 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 4 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 52,7 MSEK före emissionskostnader. 
 • Heliospectra offentliggjorde tilläggsprospekt avseende Heliospectras företrädesemission. Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 mars 2019. 
 • Heliospectra AB sponsrar och ställer ut på MJBizDailys Cannabis Symposium i Köpenhamn, Danmark, måndagen den 6e maj. 
 • Teckningsoptioner i Heliospectras incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. 
 • Heliospectra introducerar MITRA en ny modul-baserad LED-belysningslösning för skräddarsydda installationer. MITRAs enkla, strömlinjeformade design levererar ett högintensivt ljus med en effektivitet på upp till 2,9 μmol/J. MITRA är speciellt framtagen för plantor som cannabis och tomater som kräver ett intensivt ljus.
 • SOG DOO automatiserar ljusmiljön med Heliospectras intelligenta ELIXIA LED-belysningslösningar och helioCORE™ kontrollsystem. SOG DOO har även köpt till Heliospectras tekniska servicepaket genom helioCARE™ för att dra nytta av företagets ljus-, installations- och plantexpertis. Ordervärdet är 2,8 miljoner kronor (260 000 euro).
 • Heliospectras VD Ali Ahmadian talar kring temat ”Vertical Farming 2.0: How light influences the future of food” vid AVFs forum för inomhusodling under Urban Future Global Conference i Oslo 22-24 maj.
 • Kallelse till bolagsstämma i Heliospectra AB gick ut den 27 maj.
 • Heliospectra utökar sin produktportfölj av intelligenta LED-belysningslösningar med en ny 600W ELIXIA för industriell standard i växthus- och inomhusodlingar. Den nya lampan är lämplig för större industriella anläggningar och hanterar upp till 480 VAC inspänning.
 • Heliospectras årsmöte hölls den 27e juni i Centralhuset Conference kontor på Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg.

Händelser efter periodens slut

 • Västra Hamnen Corporate Finance inleder bevakning av Heliospectra AB.
 • Heliospectra fortsätter sin globala expansion med etableringen av sitt nya dotterbolag Heliospectra Japan Co., Ltd. och öppnandet av ett nytt kontor i Tokyo, Japan från och med juli månad. Heliospectra har utsett Yasuhiro Suzuki till General Manager. 

VDs kommentar 

Kära Aktieägare,

Vi är nu sex månader in i ett avgörande år för Heliospectra. 2019 innebär stora möjligheter för företaget, ett gynnsamt marknadsläge och strategiska interna förändringar från produktportfölj till utökad produktionskapacitet och fördjupade samarbeten med våra partnerföretag,    

I mitten av 2018 insåg vi att en ny strategisk inriktning var nödvändig för vår produktportfölj och att den befintliga plattformen behövde ses över. Medvetna om att en ny plattform innebar en risk för kannibalisering av befintliga produkter och med det en risk för minskade ordrar och försäljning, valde vi ändå att gå vidare med vår nya plattform för att ytterligare stärka Heliospectras position som producent av marknadens ledande LED-belysningslösningar och samtidigt optimera värdet och sänka kunders kostnader vid nyinstallationer. Som en direkt konsekvens av beslutet att förnya portföljen med en prioriterad produktplan och utvecklingen av MITRA påverkades försäljningen och orderingången av vårt befintliga produktutbud negativt med 3 respektive 40 procent jämfört med samma period föregående år.

I och med lanseringen av MITRA kan Heliospectra erbjuda sina kunder marknadens effektivaste kontrollerbara LED-belysningslösning. Med en effektivitet på hela 2.9 µmols/J, en unik moduldesign och ett kvalitativt spektrumutbud förser MITRA odlare med kostnadseffektiva resultat och plantor av högsta kvalitet. Då produktionen förväntas ta fart i oktober 2019 räknar vi med att resultatet från denna förändring att börja synas under fjärde kvartalet.

Mot bakgrund av dessa strategiska beslut och i kombination med en slutförd övergång till en marknadsledande svensk kontraktstillverkare kan Heliospectra säkerställa större leveranser av en kundanpassad lösning som på ett effektivt sätt ser till kunders behov.  

Fortsatt fokus lades på att bygga ut företagets strategiska partnerskap. Under andra kvartalet 2019 spenderades mycket tid på att stärka vårt samarbete med ABB. Bland annat hölls ett antal workshops på vårt huvudkontor i Göteborg där experter från ABB i hela världen deltog. Den gemensamma utvecklingen av innovativa elektrifieringssystem, styr- och automationsteknik förbättrar Heliospectras möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar till befintliga såväl som potentiella kunder.

Vi fortsatte vår globala expansion med lokal marknadsnärvaro genom att öppna kontor i Toronto, Kanada, och Tokyo, Japan. Vi ser ett gynnsamt marknadsläge på båda dessa marknader och en stor utvecklingspotential för Heliospectra under 2019 och kommande år. Vi förstår även värdet av att finnas på plats och kommunicera direkt med kunder allteftersom Japans vertikala odlingar och Kanadas kontrollerade grönsaksodlingar och licenserade cannabisodlingar tar fart.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet för ert trofasta stöd. Vi bibehåller vår ambition att vara odlingssektorns ledande belysningsföretag med ett obevekligt fokus på att skapa och utveckla kundvärde.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ) 
 

För fullständig rapport besök https://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/rapporter-filer/. 

Göteborg 2019-0823