Under sommaren har Heliospectra erhållit ett antal reklamationer från kunder främst i Nordamerika och efter en undersökning har felet härletts till en felaktig säkring som installerats i begränsade produktionsserier. Att byta ut produkterna görs då företaget vill garantera en hög kvalitet på produkterna och undvika framtida eventuella produktionsstopp för kunder.

Heliospectra har gjort en intern utredning av det inträffade och vidtagit åtgärder. Redan nu har företaget ersatt en fjärdedel av de lampor som berörs. Ett garantiåtagande har dock tagits från Heliospectras sida för att täcka för den totala produktionsserien. Det innebär en avsättning i kommande bokslut på ytterligare 5,4 miljoner kronor för att täcka eventuella tillkommande garanti- och ombyggnadskostnader.

Företaget vill tydliggöra att det inte medför någon säkerhetsrisk för odlare som fortsätter att använda fungerande produkter. I värsta fall leder den felaktiga säkringen till att produkten helt eller delvis stängs av.   

– Vi beklagar och ser allvarligt på det inträffade. Heliospectra står för svensk kvalitet och har utarbetat en rad kvalitetstester för att fånga upp eventuella produktionsfel. Vi har identifierat felet och vidtagit åtgärder för att motverka att det sker igen, säger Hanna Rüdel, Vice President of Technical Services för Heliospectra.