(GOTHENBURG, Sweden / TORONTO, Canada / TOKYO, Japan / SAN FRANCISCO, CA, 25 oktober, 2019) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH GROWTH MARKET: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, genomför företrädesemission.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Heliospectra genomför företrädesemission

Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North, meddelar att Bolagets styrelse föreslår en nyemission om cirka 51,5 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i emissionen innebär att 5 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 ny aktie till kursen 5,5 kr. Emissionen omfattas till 100 procent av teck­nings­­åtaganden och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare, Welandkoncernen och Midroc New Technology.

Med anledning av styrelsens förslag till nyemission av aktier kallas aktieägarna till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 12 november 2019. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs i särskilt pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Heliospectra grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectra erbjuder en helhetslösning för växtbelysning som baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntes, kombinerat med modern LED-teknik. Bolaget är teknikledande och en snabbt växande aktör på en global marknad där tillväxtmöjligheterna förväntas vara goda under lång tid.

Under 2019 har Heliospectra ökat sin globala närvaro genom att öppna kontor i Toronto, Kanada och Tokyo, Japan. Bolaget bedömer marknadsläget som gynnsamt på båda dessa marknader och det finns en stor utvecklingspotential för Heliospectra under innevarande och kommande år. I Kanada finns ett stort investeringsbehov i produktionsanläggningar för att möta efterfrågan av cannabis. Japan ligger i framkant inom vertikala odlingar. Bolagets VD, Ali Ahmadian, är sedan början av året lokaliserad i Kanada och driver dotterbolaget på plats.

Den nya produktserien, MITRA, lanserades i maj 2019 är en hybrid och utveckling av produkterna EOS och ELIXIA. MITRA har en modulär design med passiv kylning vilket innebär lägre driftkostnader. Produktseriens ljus är intensivare och dimbart, och riktar sig mot stora växthus- och inomhusinstallationer för grönsaker samt ”ljushungriga” grödor som tomat, gurka och cannabis. Med MITRA erbjuder Heliospectra marknadens kraftfullaste kontrollerbara LED-belysningslösning.

Heliospectra offentliggjorde den 24 oktober 2019 sin första kommersiella order på MITRA då Nectar Farms, en storskalig växthusodling för tomater under uppbyggnad i Australien, beställde MITRA med ett totalt ordervärde uppgående till 72 miljoner kronor. Lampor förväntas skeppas och installeras till Nectar Farms under 2020.

Bolagets försäljning har under årets andra och tredje kvartal varit svagare än vad som tidigare förväntats. Delvis är detta en följd av introduktionen av MITRA som dels fördröjt pågående kunddiskussioner och dels riktar sig till en kategori kunder med större projekt och längre beslutsprocesser. Heliospectra ser goda möjligheter till fler större kundorder på MITRA under kommande kvartal och kan med slutförd övergång till en större svensk kontraktstillverkare också säkerställa större leveranser av kundanpassade lösningar.

På grund av den försenade försäljningen är styrelsens bedömning är att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden. För att finansiera rörelsen har styrelsen beslutat om föreliggande Företrädesemission. Vid full teckning tillförs Bolaget 51,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Cirka 20 procent av emissionslikviden avses användas för att stärka Bolagets finansiella ställning, resterande kapital avses användas enligt nedan:

  • 20 procent för lageruppbyggnad;
  • 40 procent för fortsatt utveckling av försäljningsorganisationen; och
  • 20 procent för fortsatt produktutveckling inom kontroll & automation.

Villkor företrädesemission

Företrädesemissionen innebär att Heliospectras aktiekapital ökas med högst 936 308,6 kr genom att högst 9 363 086 aktier emitteras. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Heliospectra har rätt att teckna 1 ny aktie för 5 befintliga aktier i bolaget.

Teckningskursen uppgår till 5,5 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, tillför Heliospectra cirka 51,5 MSEK före emissionskostnader.

Tecknings- och garantiåtaganden

Midroc New Technology AB och Welandkoncernen, genom Weland Värdepapper AB och Weland Stål AB, som tillsammans företräder cirka 50,4% av aktiekapitalet har förbundit sig att teckna sin pro-rata andel i företrädesemission. Welandkoncernen har därutöver genom garantiåtagande åtagit sig att teckna resterande 49,6%. Ingen ersättning utgår för teckningsåtaganden. Garantiersättning om 8 procent utgår för respektive garantiåtagande. Teckningsåtaganden och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.     

Preliminär tidsplan för förträdesemissionen

12 november                     Extra bolagstämma

15 november                    Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

19 november                     Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

19 november                     Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

20 november – 4 december          Teckningsperiod

20 november – 2 december         Handel i teckningsrätter

9 december                       Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemission

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens förslag om företrädesemission enligt ovan kommer att hållas den 12 november, kl 10.00 på Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 19 november 2019.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare för Heliospectra i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra

+46 (0)72 203 6344

Denna information

Denna information är sådan information som Heliospectra AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den kl 08.00 den 25 oktober 2019.

Om Heliospectra AB (publ)

Heliospectra är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök www.heliospectra.com.

Redeye är Heliospectras Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Heliospectra. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Heliospectra kommer endast att ske genom det prospekt som Heliospectra beräknar offentliggöra omkring den 19 november 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Heliospectra har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.