(Göteborg, Sverige, 25e februari 2022, kl 09:00) Styrelsen för Heliospectra AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heliospectra”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2021, beslutat om riktade nyemissioner av aktier om sammanlagt cirka 13,1 MSEK (de ”Riktade Nyemissionerna”) till tre av Bolagets huvudägare i form av Weland Stål AB, ADMA Förvaltnings AB och Corespring New Technology AB (”Huvudägarna”). Teckningskursen uppgår till ca 1,53 SEK per aktie. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående fordringar om sammanlagt cirka 13,1 MSEK som Huvudägarna haft gentemot Bolaget.

Bakgrund och motiv för de Riktade Nyemissionerna

Huvudägarna har, i enlighet med vad som kommunicerats via pressmeddelande den 25 januari 2022, lämnat tre kortfristiga lån till Bolaget om sammanlagt 17 025 000 SEK (”Lånen”).

I villkoren för Lånen har framgått att Huvudägarna har haft en möjlighet, men ingen skyldighet, att kvitta sina fordringar för det fall Bolaget genomför en kapitalanskaffning. Huvudägarna har också i samband med att Lånen lämnades lämnat sedvanligt utformade kapitaltäckningsgarantier till tryggande av Bolagets finansiella ställning.

Bolaget ser för närvarande över olika alternativ för en kapitalanskaffning till tryggande av Bolagets nya långsiktiga mål och strategi. I syfte att skapa maximal tidsmässig flexibilitet och på sätt öka förutsättningarna för en lyckad kapitalanskaffning på för Bolaget bästa möjliga villkor, har styrelsen idag beslutat att genomföra de Riktade Nyemissionerna.

Den sammanlagda emissionslikviden i de Riktade Nyemissionerna uppgår till 13 160 000 SEK. Differensen gentemot Lånens ursprungliga belopp är en följd av att delar av Lånen avskrivits i enlighet med villkoren i de aktuella kapitaltäckningsgarantierna.

– Heliospectra befinner sig i en spännande förändringsfas och denna lösning med huvudägarna ger Bolaget en starkt förbättrad balansräkning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Med den nya strategin tar vi ett tydligt kliv mot trådlös, datadriven och hållbar odling där vi sätter kundens behov och resultat i fokus. I och med det lanserar vi under 2022 ett flertal nya produkter på marknaden samtidigt som vi stärker vårt tjänsteutbud, säger Bonny Heeren vd Heliospectra.

Villkor för de Riktade Nyemissionerna

Styrelsen för Heliospectra har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2021, om de Riktade Nyemissionerna. Genom de Riktade Nyemissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 8 578 878 aktier samt aktiekapitalet att öka med 857 887,80 SEK. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående delar av Lånen, se nedan för exakt angivande av emissionslikviderna för respektive Huvudägare.

Teckningskursen för aktierna uppgår till 1,534 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 12,4 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 24 februari 2022 samt en premie om cirka 25 procent jämfört med aktiens volymvägda snittkurs under de 30 senaste handelsdagarna. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och respektive Huvudägare. Sammantaget har Bolagets styrelse bedömt att teckningskursen utifrån rådande omständigheter är marknadsmässig.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på bästa möjliga villkor anskaffa kapital i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska Bolagets skuldsättning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket under rådande omständigheter har varit av synnerlig vikt för Bolagets ledning. Detta talar enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att genomföra nyemissionerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionslikviderna i de Riktade Nyemissionerna är fördelade enligt följande:

Tecknare Emissionslikvid (SEK)
Weland Stål AB 7 942 379
ADMA Förvaltnings AB 2 995 301
Corespring New Technology AB (f.d. Midroc New Technology AB) 2 222 320
Totalt: 13 159 999

Efter de Riktade Nyemissionerna är Lånen fullt reglerade. De Riktade Nyemissionerna innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 10 procent i förhållande till nuvarande antalet aktier i Bolaget.