Göteborg, Sverige, 12:e september 2022, kl 08:45 Styrelsen för Heliospectra AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heliospectra”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om riktade nyemissioner av aktier om sammanlagt cirka 25,9 MSEK (de ”Riktade Nyemissionerna”) till fyra av Bolagets huvudägare i form av Weland Stål AB, WELAND VÄRDEPAPPER AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB (”Huvudägarna”). Teckningskursen uppgår till 1,253 SEK per aktie. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående lån om sammanlagt cirka 25,9 MSEK som Huvudägarna haft gentemot Bolaget.

Bakgrund och motiv för de Riktade Nyemissionerna

Huvudägarna har, i enlighet med utställd kreditfacilitet, per idag lämnat fyra kortfristiga lån till Bolaget med ett samlat skuldbelopp inklusive ränta uppgående till sammanlagt 25 929 686,26 SEK, (”Lånen”).

I villkoren för Lånen har framgått att Huvudägarna har haft en möjlighet, men ingen skyldighet, att kvitta sina fordringar i en nyemission av aktier. Sådant påkallande har nu skett och styrelsen har därför idag beslutat att genomföra de Riktade Nyemissionerna.

Den sammanlagda emissionslikviden i de Riktade Nyemissionerna uppgår till 25 929 684,746 SEK.

Villkor för de Riktade Nyemissionerna

Styrelsen för Heliospectra har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, om de Riktade Nyemissionerna. Genom de Riktade Nyemissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 20 694 082 aktier samt aktiekapitalet att öka med 2 069 408,20 SEK. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående delar av Lånen, se nedan för exakt angivande av emissionslikviderna för respektive Huvudägare.

Teckningskursen för aktierna uppgår till 1,253 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 25,3 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 9 september 2022. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och respektive Huvudägare. Sammantaget har Bolagets styrelse bedömt att teckningskursen utifrån rådande omständigheter är marknadsmässig.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på bästa möjliga villkor anskaffa kapital i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska Bolagets skuldsättning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket under rådande omständigheter har varit av synnerlig vikt för Bolagets ledning. Detta talar enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionslikviderna i de Riktade Nyemissionerna är fördelade enligt följande:

Tecknare Emissionslikvid (SEK)
Weland Stål AB 7 097 494,453
WELAND VÄRDEPAPPER AB 8 550 326,652
Agartha AB (f.d. Alma Förvaltnings AB) 5 913 716,438
Corespring New Technology AB 4 368 147,203
Totalt:  25 929 684,746

Efter de Riktade Nyemissionerna är Lånen fullt reglerade. De Riktade Nyemissionerna innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 19,42 procent i förhållande till nuvarande antalet aktier i Bolaget.