Styrelsen i Heliospectra konstaterar att någon faktisk kapitalbrist inte föreligger vare sig per 2016-09-30, dessförinnan eller under återstående tid fram till emissionen. Förutsättningarna för fortsatt drift har således inte vid något tillfälle under perioden kunnat ifrågasättas.

Styrelsen har inför upprättandet av kommande kvartalsrapport haft anledning att befara att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Som en säkerhetsåtgärd har styrelsen, i enlighet med Aktiebolagslagen 25 kap 13 §, omedelbart initierat processen med att upprätta kontrollbalansräkning.

Styrelsen har konstaterat att eget kapital per 2016-09-30 inte understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet enligt den kontrollbalansräkning som även granskats av bolagets revisor.

Under oktober månad 2016 har bolagets huvudägare lämnat kapitaltäckningsgarantier som garanterar att eget kapital inte vid något tillfälle understiger det registrerade aktiekapitalet. Garantierna gäller fram till den tidigare kommunicerade emissionen som är till fullo garanterad av en av huvudägarna.

Således kan styrelsen konstatera att någon faktisk kapitalbrist inte föreligger vare sig per 2016-09-30, dessförinnan eller under återstående tid fram till emissionen. Förutsättningarna för fortsatt drift har således inte vid något tillfälle under perioden kunnat ifrågasättas.

Bolaget har kallat till bolagsstämma den 8 november 2016 där fråga om företrädesemission om ca 91 miljoner kronor ska behandlas. Företrädesemissionen är garanterad av en av Heliospectras aktieägare och de tre största ägarna har åtagit sig teckningsförbindelser. Beslut om företrädemissionen kommer stärka Heliospectras balansräkning.

Mer information om Heliospectra

Göteborg, Sverige den 24 oktober, 2016