Göteborg, 11 april 2023 kl. 16:10 Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har idag erhållit det slutgiltiga utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier, vilken styrelsen beslut om den 13 mars 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022 (”Företrädesemissionen”). Det slutgiltiga utfallet visar att 15 479 851 aktier, motsvarande cirka 82,33 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för 8 260 aktier, motsvarande 0,04 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt utgör teckningarna med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 82,37 procent av Företrädesemissionen. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen tillföras en emissionslikvid om cirka 21,5 MSEK.

[EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.]

Efter avslutad teckningsperiod i Företrädesemissionen visar det slutgiltiga utfallet att totalt har 15 488 111 aktier tecknats, motsvarande 82,37 procent av Företrädesemissionen. Utfallet visar att 15 479 851 aktier, motsvarande 82,33 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter och att därtill har teckningsanmälningar mottagits om att teckna 8 260 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 0,04 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att tillföra Heliospectra cirka 21,5 MSEK.

Handel med BTA och nya aktier

Handel med betalda tecknade aktier (BTA:er) kommer fortgå till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 17, 2023. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 17, 2023.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i investeringsmemorandumet som offentliggjordes den 22 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 11 april 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Investerare som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektives förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Heliospectra öka med 15 488 111, från 106 549 474 till 122 037 585, och aktiekapitalet kommer att öka med 1 548 811,10 SEK, från 10 654 947,40 SEK till 12 203 758,50 SEK.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.