Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (First North: HELIO, OTCQB: HLSPY) (“Bolaget” eller “Heliospectra”) föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission om cirka 91 MSEK, samt en överteckningsoption om cirka 20 MSEK. Totalt har de tre största ägarna åtagit sig att teckna motsvarande 50,49 procent av företrädesemissionen. Huvudägaren har förbundit sig att garantera resterande belopp, innebärande att emissionen är 100 procent säkerställd. Kapitalanskaffningen avser främst rörelsekapital för sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka balansräkningen.

Sammanfattning

  • Heliospectras styrelse föreslår en företrädesemission om cirka 91 MSEK. Skulle företrädesemissionen bli övertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier motsvarande ett värde upp till cirka 20 MSEK genom en så kallad överteckningsoption. Företrädesemissionen exklusive överteckningsoptionen omfattar upp till 13 966 647 aktier till kursen 6,50 kronor per aktie.  
  • Villkoren i företrädesemissionen innebär att tre (3) nya aktier emitteras för varje fyra (4) befintliga.
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2016. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.
  • Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare.
  • Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 15 november 2016.
  • Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan den 18 november 2016 och 2 december 2016.

Bakgrund och motiv
Heliospectra är ett innovativt svenskt bolag som utvecklat och patenterat ett avancerat system för belysning av alla typer av växter. Heliospectras effektiva system för belysning ger odlare möjlighet att kontrollera plantornas kvalitet och tillväxt. Systemet kombinerar speciella LED-baserad lampor uppkopplade mot internet kombinerat med sensorer som mäter hur växterna tar till sig ljuset kopplat mot ett mjukvarubaserat styrsystem. Bolagets produktportfölj består av fyra produktfamiljer som säljs som kompletta system, i vilka LED-lampor är en delkomponent. Tilläggsförsäljning sker sedan av mjukvara för ny funktionalitet samt nya enheter som armaturer och sensorer. Heliospectras kunder är främst professionella odlare och Bolagets huvudsakliga marknader är Nordamerika, Europa samt Mellanöstern.

Emissionslikviden från företrädesemissionen (inklusive eventuell överteckningsoption) kommer framför allt att användas till fortsatta satsningar på sälj och marknadsföring, fortsatt produktutveckling samt för att stärka Bolagets balansräkning.

Företrädesemissionen
Heliospectras styrelse föreslår, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, att genomföra en nyemission av upp till 13 966 647 aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 91 MSEK före emissionskostnader. De som på avstämningsdagen är aktieägare i Heliospectra erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) ny aktier i Heliospectra till kursen 6,50 kronor per aktie. Vid eventuellt utnyttjande av överteckningsoption ska styrelsen äga rätt att fördela aktier inom ramen för denna.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden.

Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen infaller den 15 november 2016 och teckningstiden löper under perioden 18 november 2016 – 2 december 2016, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter beräknas ske under perioden 18 november 2016 – 30 november 2016.

Lock-up avtal
Redeye AB, som agerar finansiell rådgivare till Heliospectra i kapitalanskaffningen, har ingått så kallade lock-up avtal med de tre huvudägarna.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
8 nov 2016 Extra bolagsstämma
11 nov 2016 Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
14 nov 2016 Första handelsdag exklusive teckningsrätt
15 nov 2016 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
16 nov 2016 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
18 nov – 30 nov 2016 Handel med teckningsrätter
18 nov – 2 dec 2016 Teckningsperiod
7 dec 2016 Beräknad dag för offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Heliospectra kallas till extra bolagsstämma den 8 november 2016. Fullständig kallelse offentliggörs i separat pressmeddelande.

Finansiella och legala rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Heliospectra vid kapitalanskaffningen.  

Mer information om Heliospectra

Göteborg, Sverige / San Francisco, USA den 11 oktober, 2016