GÖTEBORG, Sverige, 27 oktober 2020) – Heliospectra AB(publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO, samt North American ADR OTCQB:HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för januari-september 2020.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer
 

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN:

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI–SEPTEMBER

Nettoomsättningen uppgick till 27 338 (22 746) KSEK vilket innebär en ökning med 20% jämfört med föregående år. Av periodens försäljning utgjorde produktgruppen MITRA 44%. Rörelseresultatet uppgick till -30 757 (-33 043) KSEK, innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -30 747 (-33 164) KSEK.

KASSAFLÖDE JANUARI–SEPTEMBER

Rörelsens kassaflöde var -35 442 (5 594) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -35 743 (2 698) KSEK. Förgående år inkluderar en nyemission som uppgick till 49 280 KSEK.

VD:s KOMMENTAR

Den globala pandemin fortsätter att påverka världen, både socialt och ekonomiskt. I dessa oroliga tider har våra kunder tvekat inför större investeringar, så sedan i våras har vi arbetat med att omforma och anpassa storleken på vår organisation.

Vi har tagit betydande strategiska steg för att få ökad kontroll och kunna utveckla verksamheten. För det första har vi säkrat en företrädesemission för att underlätta utvecklingen av nästa generations teknik och marknadspenetrering. För det andra fokuserar vi ännu tydligare på våra viktigaste marknader. För det tredje är vi på banan igen och försäljningen är i full gång. Sammantaget har vi idag en mycket bättre position som har stärkts ytterligare tack vare ett ökat intresse från potentiella kunder. 

Företrädesemissionen kommer att tillföra bolaget 50,6 miljoner kronor före emissionskostnader i form av de aktier som ingår i teckningsoptionerna (units). Om alla teckningsoptioner utnyttjas tillförs bolaget ytterligare 32,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden avses att användas enligt nedan:

  • Cirka 40 procent för utveckling av helioCORE™, biosensorer och befintliga produkter. Vi utvecklar nästa generations teknik för att tillvarata ljus och kontrollera grödor för en hållbar och digitalt styrd odling.
  • Cirka 35 procent för strategisk expansion i Europa. Efter att ha börjat etablerat oss i USA och Kanada, är det nu dags att aktivt utforska EU-marknaden. Vårt mål är att minst 30 procent av intäkterna ska komma från europeiska kunder inom tre år. För att kunna göra det måste vi skapa ett starkt partnernätverk, placera ut personal och ta fram rätt erbjudande.
  • Cirka 25 procent ska användas för att stärka bolagets finansiella ställning.

Syftet med företrädesemissionen är till viss del att mildra effekterna av covid-19 på verksamheten, men det huvudsakliga syftet är att anskaffa kapital för att kunna växa snabbt under de närmaste åren. Research and Markets räknar med en stabil genomsnittlig årlig tillväxt på 20,2 procent fram till 2027 för den globala odlingsbelysningsmarknaden. Heliospectra räknar med att ta del av den tillväxten. Så trots utmaningarna till följd av pandemin ser vi fram emot att skörda frukterna av våra innovationer från de senaste fjorton åren.

I takt med att vi tar oss in på strategiska marknader omprövar vi kontinuerligt vår befintliga marknadsstrategi. Trots en stark position på den nordamerikanska cannabismarknaden, ökar vi nu vårt fokus ytterligare mot matproducenter och grönsaksodling. Detta i syfte att stärka vår position i det segment vi anser har störst potential.

Pandemin innebär fortsatt kraftiga störningar för den globala ekonomin och vårt försäljningsresultat har påverkats på motsvarande sätt jämfört med tidigare perioder. Tack vare vår stora satsning på marknadsföring och försäljning under andra kvartalet har vi skapat starka kundrelationer som vi fortsätter att kultivera. Men viktigast av allt är att våra säljare är tillbaka och kan träffa potentiella och befintliga kunder på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Vi driver också aktivt pågående projekt såsom Nectar Farms. Uppbackat av starka investerare fortsätter projektet framåt, dock är byggstartsdatum beroende av nedstängningarna i Victoria. Till dess står vi i ständig kontakt med teamet för att se till att vi erbjuder det stöd de behöver.

Sammanfattningsvis är vi stolta över den grund vi har lagt under de senaste nio månaderna så att vi nu har möjlighet att avsluta året starkt. Med den extra finansieringen och kraftigt fokus på vår strategi fortsätter vi att stärka vår organisation, våra nätverk och vårt produktutbud för att utveckla verksamheten.

Ali Ahmadian, VD