Heliospectras företrädesemisson om cirka 91 MSEK som avslutades den 2 december 2016 blev övertecknad. Mot bakgrund av den stora efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas överteckningsemissionen till ett belopp om cirka 16 MSEK. Heliospectra tillförs därmed totalt cirka 107 MSEK före emissionskostnader samt knappt 1 200 nya aktieägare.

Heliospectra offentliggjorde den 8 november 2016 bolagsstämmans beslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om sammanlagt 13 966 647 aktier till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie, vilken omfattades till 50,5 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och till 49,5 procent av emissionsgarantier (“Företrädesemissionen”), samt att bemyndiga styrelsen att vid fullteckning av Företrädesemissionen genomföra en riktad nyemission om högst 3 076 923 aktier till samma teckningskurs (“Överteckningsemissionen”).

Teckningstiden i Företrädesemissionen löpte ut den 2 december 2016 och intresset för teckning av aktier har varit stort. Det slutliga resultatet visar att totalt 11 359 194 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 81 procent av Företrädesemissionen. Därutöver inkom anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 5 130 186 aktier, motsvarande cirka 37 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till sammanlagt cirka 118 procent, motsvarande en överteckningsgrad av cirka 18 procent.

Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av överteckningsgraden i Företrädesemissionen har Heliospectras styrelse utnyttjat bemyndigandet till Överteckningsemissionen genom att besluta om nyemission av 2 522 733 aktier till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie, motsvarande cirka 16,4 MSEK. Inga aktier har tilldelats garanter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal. Heliospectras aktiekapital uppgår idag till 1 862 219,6 SEK, fördelat på 18 622 196 aktier. Genom Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen ökar Heliospectras aktiekapital till 3 511 157,6 SEK och antalet aktier till 35 111 576.

– Vi är väldigt glada över det stora intresset för Heliospectra från såväl befintliga som nya aktieägare. Emissionen ger oss möjlighet att expandera våra säljinsatser internationellt och arbeta vidare med att produktutveckla för att möta våra kunders behov. Marknaden för intelligent ljusteknologi ökar stadigt och genom emissionen kan vi växla upp våra insatser och fortsätta ta marknadsandelar. Vi är glada att så många befintliga aktieägare visar sitt fortsatta stöd och vill samtidigt hälsa nästan 1 200 nya aktieägare varmt välkomna till bolaget, säger Staffan Hillberg, VD Heliospectra.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

Mer information om Heliospectra:

Göteborg 2016-12-07