Göteborg, 22:a april 2022 kl.08.00 CET.  Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”), har idag ingått avtal om en kreditfacilitet (”Faciliteten”) med huvudägarna Weland Stål AB, Agartha AB (f.d. ADMA Förvaltnings AB) och Corespring New Technology AB (tillsammans ”Huvudägarna”). Syftet med Faciliteten är att trygga Bolagets eventuella likviditetsbehov under tiden fram till och med dagen för publiceringen av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2022, då såväl Faciliteten som eventuella lån upptagna under Faciliteten förfaller.

Eventuella lån under Faciliteten kommer att lämnas av Huvudägarna i förhållande till dessas inbördes aktieinnehav per denna dag. Faciliteten kan avropas fritt av Bolaget vid behov och är inte begränsad till sitt belopp. Upptagna lån under Faciliteten kommer att löpa med en årlig ränta uppgående till 10 procent. Fordringar som uppstår under Faciliteten ska kunna kvittas i eventuella nyemissioner som genomförs i Bolaget under fordringarnas löptid förutsatt att så kan ske i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Bolaget bedömer att kreditfaciliteten har ingåtts på för Bolaget marknadsmässiga villkor.

– Denna kreditfacilitet ger Heliospectra och styrelsen tid att trygga finansiering på lång sikt samtidigt som den garanterar likviditet fram till slutet av februari 2023. Den ger även ledningen tid att förverkliga företagets nya strategiska inriktning och lansera dess nya trådlösa och datadrivna erbjudande, säger Andreas Gunnarsson, Styrelseordförande i Heliospectra AB (publ).