Styrelsen i Heliospectra undersöker huruvida bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital genom upprättande av kontrollbalansräkning. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma som skall hållas den 8 november för att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om ca 91 MSEK samt överteckningsoption om ca 20 MSEK. Tillsammans har de tre största ägarna i Heliospectra, genom teckningsförbindelser och garantiavtal, på förhand säkerställt företrädesemissionen om ca 91 MSEK, vilket kommer att stärka bolagets balansräkning.

Styrelsen i Heliospectra har i samband med sammanställningen av finansiell rapport avseende årets tredje kvartal kunnat konstatera en misstanke att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning härav har styrelsen, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 §, omedelbart initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning att granskas av bolagets revisor. Omedelbart efter att kontrollbalansräkningen är upprättad och granskad av bolagets revisor kommer styrelsen att publicera utfallet och, i förekommande fall, kalla till extra bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Bolaget har kallat till bolagsstämma den 8 november 2016 där fråga om företrädesemission om ca 91 miljoner kronor ska behandlas. Företrädesemissionen är garanterad av en av Heliospectras aktieägare och de tre största ägarna har åtagit sig teckningsförbindelser. Beslut om företrädemissionen kommer stärka Heliospectras balansräkning.

Mer information om Heliospectra

Göteborg, Sverige den 14 oktober, 2016