Göteborg, Sverige, 25 januari, 2022 Heliospectra AB (publ), har beslutat att uppta kortfristigt lån om sammanlagt 17 025 000 kronor från huvudägarna Weland Stål AB, ADMA Förvaltnings AB och Corespring New Technology AB. Syftet med lånen är att stärka bolagets likviditet och rörelsekapital. Med ett kapitaltillskott om ca 17 miljoner kronor, vilket tillförs Heliospectra omgående, säkerställs likviditet för att möta det rörelsekapitalsbehov bolaget har på kort sikt.

Långivarna är Heliospectras tre största aktieägare vilka har ingått separata låneavtal med bolaget om följande belopp.

Långivare: Lånebelopp (SEK)
Weland Stål AB 10 275 000
ADMA Förvaltnings AB   3 875 000
Corespring New Technology AB (f.d. Midroc New Technology AB) 2 875 000
Totalt: 17 025 000

Lånen förfaller till betalning i sin helhet senast den 30 juni 2022.  Lånen löper med en årlig ränta om 2 procent och en dröjsmålsränta på 8 procentenheter över referensräntan, i linje med räntelagen (1975:635). Väljer bolaget att genomföra en nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler innan återbetalningsdagen har långivarna rätt att kvitta lånet, tillsammans med upplupen ränta, mot nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, förutsatt att så är möjligt enligt tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen bedömer att lånen har upptagits till marknadsmässiga villkor.

– Heliospectra är i en spännande förändringsfas med en ny vd och en ny strategi. Samtidigt förbereder sig bolaget på att lansera ett flertal nya produkter på marknaden under 2022. Detta är en fas där det krävs att bolaget satsar och vi är tacksamma över att ha starka ägare som tror på bolagets nya vision och är beredda att satsa, säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande i Heliospectra AB (publ).