I Företrädesemissionen, som avslutades den 6 april 2023, tecknades totalt 15 488 111 aktier, vilket Bolaget offentliggjorde den 11 april 2023. Samtliga tecknade aktier i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är fredagen den 28 april 2023. Avstämningsdag är onsdag den 3 maj 2023, varefter BTA:er omvandlas till aktier per fredagen den 5 maj 2023.

I dag, den 25 april 2023, finns det således totalt 122 037 585 aktier och lika många röster i Heliospectra. Aktiekapitalet har genom Företrädesemissionen ökat med 1 548 811,10 SEK och uppgår efter ökningen till 12 203 758,50 SEK.

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.