Teckningsperioden för företrädesemissionen i Heliospectra AB (publ) avslutades den 4 december 2019. Det slutliga utfallet av Företrädesemissionen, som omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent, visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande cirka 85 procent med stöd av teckningsrätter och till motsvarande cirka 2 procent utan stöd av teckningsrätter. Vidare tilldelas cirka 13 procent av Företrädesemissionen de emissionsgaranter som enligt avtal med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till gjorda åtaganden. Företrädesemissionen tillför Bolaget därmed cirka 51,5 MSEK, före emissionskostnader.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 19 november 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 5 617 852 SEK, fördelat på totalt 56 178 520 aktier.

Handel med betalda tecknade aktier (HELIO BTA) sker på Nasdaq First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december 2019.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare för Heliospectra i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ali Ahmadian, CEO of Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com
 

Denna information

Denna information är sådan information som Heliospectra AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2019, kl. 17,30.

Om Heliospectra AB (publ)

Heliospectra är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North – www.redeye.se Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Heliospectra. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Heliospectra har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Heliospectra överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.