(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 27 juni 2019) – Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 27 juni 2019 klockan 10.00 hållit årsstämma i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

  • Årsstämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2018 i enlighet med avgiven årsredovisning.
  • Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
  • Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
  • Årsstämman beslutade att genom omval till ordinarie ledamöter utse Andreas Gunnarsson, Staffan Hillberg, Anders Ludvigsson, Martin Skoglund och Staffan Gunnarsson samt omvälja Göran Linder och Jens Helgesson som styrelsesuppleanter. Andreas Gunnarsson utsågs till styrelsens ordförande.
  • Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Mikael Glimstedt har utsetts av Frejs Revisorer AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.
  • Årsstämman beslutade om principer för valberedningens sammansättning och arbete i enlighet med valberedningens förslag.
  • Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.
  • Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsen förslag.
  • De fullständiga förslagen till beslut återfinns på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

__________________________________________

Göteborg den 27 juni 2019

Heliospectra AB (publ)
Styrelsen