Göteborg, 27:e maj 2024 kl.11.45 CET Heliospectra AB (publ) höll idag, den 27 juni 2024, årsstämma i bolagets lokaler på Johan Willins Gata 8 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sju ledamöter och en suppleant. Årsstämman beslutade att omvälja Robert Ekström, Andreas Gunnarsson, Staffan Gunnarsson, Peter Klapwijk, Anders Ludvigsson, Ofelia Madsen och Ljubo Mrnjavac som ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja Jens Helgesson till styrelsesuppleant.

Andreas Gunnarsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja Frejs Revisorer AB, som meddelat att Mikael Glimstedt fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor av Frejs Revisorer AB.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedningen, vilka motsvarar principerna antagna vid föregående årsstämma.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen innebär att gränserna för bolaget aktiekapital sänks och möjliggör minskningen av bolagets aktiekapital.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet utan indragning av aktier. Beslutet innebär en minskning av aktiekapitalet med 11 703 758,50 kronor.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram till anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och att införa ett incitamentsprogram till anställda.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och att införa ett incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse till lämnare av kapitaltäckningsgaranti

Årsstämman beslutade, i enlighet aktieägares förslag, om riktad emission av teckningsoptioner till bolaget samt godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till lämnare av kapitaltäckningsgaranti.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Valberedningens, styrelsens respektive aktieägares fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.