(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 14 juni 2018 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO),  höll onsdagen 14 juni 2018 årsstämma i United Spaces lokaler på Östra Hamngatan 16 i Göteborg. Till ordförande för stämman valdes Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Huvudsakligen fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 33 434 309 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 44 797 714 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till fem och antalet styrelsesuppleanter till två. Årsstämman beslutade om omval av Andreas Gunnarsson, Staffan Hillberg, Anders Ludvigson, Martin Skoglund och nyval av Staffan Gunnarsson. Göran Linder omvaldes till suppleant och Jens Helgesson valdes till ny suppleant. Till styrelsens ordförande omvaldes Andreas Gunnarsson. 

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till bolagets revisor. Mikael Glimstedt har utsetts av revisonsbolaget till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman fastställde följande beslut avseende arvode till styrelse och revisor:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget. Styrelsesuppleant ska ersättas enligt löpande räkning till ett pris om 1 500 kronor per timma.

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Årsstämmans beslut fattades i enlighet med nomineringskommitténs förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

Valberedning

Årsstämman beslutade att utse valberedning i enlighet med det förslag som lämnats årsstämman. Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com. Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och lämna förslag till årsstämman om antal styrelseledamöter, stämmoordförande, styrelseordförande, arvoden för styrelsens ledamöter respektive ordföranden, ersättning för utskottsarbete, revisor, arvode för bolagets revisorer och valberedningens sammansättning.

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände nomineringskommitténs förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant beslut ska kunna fattas fram till och med nästa årsstämma.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till 3 901 200 nya aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Det fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.