Heliospectra AB (publ) höll torsdagen den 20 maj 2021 årsstämma. I syfte att motverka smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman enbart med poströstning utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2020 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Andreas Gunnarsson, Anders Ludvigsson och Staffan Gunnarsson samt om nyval av styrelseledamöterna Bonny Heeren och Ljubo Mrnjavac. Årsstämman beslutade vidare omval av styrelsesuppleanterna Jens Helgesson och Göran Linder.

Andreas Gunnarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till bolagets revisor. Det antecknades att Mikael Glimstedt utsetts av Frejs Revisorer AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag.

Fastställande av principer för valberedningen

Årstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen

Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram LTI 2021 och beslut om leverans och säkringsåtgärder för LTI 2021

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2021). Stämman beslutade även att godkänna de av styrelsen föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna för LTI 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer.