Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 12 november 2019 klockan 10.00 hållit extra bolagsstämma i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Stämman fattade följande huvudsakliga beslut:

  • Stämman beslutade om nyemission av aktier (företrädesemission) i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier (intaget i kallelsen) återfinns på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

                                   

Göteborg den 12 november 2019

Heliospectra AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Ali Ahmadian, VD, tel. +46 (0)72 203 6344
ali.ahmadian@heliospectra.com

Hans Naess, CFO, tel. +46 (0)79 340 7900
hans.naess@heliospectra.com