Vid Heliospectra AB (publ):s extra bolagsstämma den 27 oktober 2020 fattade stämman beslut i enlighet med styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning samt beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units). Nedan återfinns en sammanfattning av besluten, vilka fattades enhälligt.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman godkände styrelsens förslag till ny bolagsordning innefattande att gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier justerades i enlighet med nedan. 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (units)

Stämman beslutade att bolaget genom nyemission ska maximalt ge ut högst 21 066 945 aktier och högst 21 066 945 teckningsoptioner av serie 2020/21 i bolaget.

Vid full teckning av de nya aktierna kommer aktiekapitalet att öka med 2 106 694,50 kronor och vid full teckning av de nya teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att kunna öka med ytterligare 1 053 347,20 kronor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) s.k. units bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2020/21.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 3 november 2020.