Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i beslutad företrädesemission (”Företrädesemissionen”) i Heliospectra som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 19 mars 2019 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Heliospectra den 29 mars 2019 genom pressmeddelanden offentliggjorde en order från Ljusgårda AB om cirka 5,7 MSEK. Pressmeddelandena finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Heliospectras hemsida (www.ir.heliospectra.com) och på Västra Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i Företrädesemissionen har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 3 april 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Ärende: Heliospectra, Box 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. www.aqurat.se.

Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Företrädesemissonen hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på Heliospectras hemsida, www.ir.heliospectra.com.