(Göteborg, Sverige, 21:a oktober 2022, kl 11:25) – Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för perioden juli till september 2022. Rättelsen avser orderingång för perioden jul-sep samt perioden jan-sep.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden juli – september

 • Orderingång under perioden juli – september uppgick till 9 262 (6 923) KSEK.
 • Nettoomsättningen under juli – september uppgick till 6 819 (5 215) KSEK.
 • Rörelseresultatet under juli – september uppgick till -8 951
  (-15 549)
  KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.)
 • Resultatet efter skatt under perioden var -8 966 (-15 547) KSEK.

Finansiella resultat för perioden januari – september

 • Orderingång under perioden januari – september uppgick till 21 746 (-42 034) KSEK.
 • Nettoomsättningen under januari – september uppgick till 15 730 (23 943) KSEK.
 • Rörelseresultatet under januari – september uppgick till 26 993 (-32 081) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.)
 • Resultatet efter skatt under perioden var -27 008 (-32 084) KSEK.

Kassaflöde för perioden januari – september

Rörelsens kassaflöde var -30 422 (-25 294) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 6 772 (-32 993) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 17 495 (22 465) KSEK.

VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Hittills har 2022 varit ett övergångsår för Heliospectra. Vi har omarbetat vår strategi och skiftat vårt fokus till vårt nya utbud av trådlösa data-drivna lösningar. Företaget har även genomgått en strukturell förändring för att få ner kostnaderna tillbaka i linje med vår försäljning. Under tredje kvartalet har mycket fokus legat på att avsluta förhandlingar samt förbereda för ett flertal testinstallationer som kommer ske under hösten. Installationerna ger oss möjlighet att testa och validera vårt nya produkterbjudande och värdeerbjudande gentemot kunderna.

Vårt försäljnings- och helioCARE-team har i nära samarbete med våra holländska och kanadensiska partners arbetat hårt för att avsluta och säkra ett flertal installationer med framstående odlare i Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Kanada. Då installationerna sker i kommersiella växthus och på ett flertal olika grödor, ges vi möjlighet att förbättra våra lösningar ytterligare, samtidigt som vi får möjlighet att sätta en siffra på det faktiska värdet för vårt värdeerbjudande gentemot våra kunder.

Våra SMART-belysningslösningar stödjer vårt uppdrag att omdefiniera naturens potential. Heliospectras högkvalitativa LED-lampor, i kombination med vår SMARTA-mjukvara, gör det möjligt att "tala" med varje enskild MITRA LED-lampa i växthuset via ett robust trådlöst kommunikationsprotokoll. Att ersätta HPS-lampor med våra MITRA LED-lampor ger redan en betydande energibesparing för våra kunder. Men med vår SMARTA mjukvarulösningar som att dimma, dela upp zoner och DLI-kontroll, gör Heliospectra det möjligt att optimera plantans tillväxt genom att automatisera ljuset med hjälp av sensorer på mikroklimatnivå. Detta skapar ytterligare en betydande energibesparing då odlare inte använder lamporna när de inte behövs.

De nuvarande installationerna kommer att göra det möjligt för oss att bygga vidare på vår referensbas i denna del av världen och vi är övertygade om att detta kommer att avsevärt förenkla för vårt säljteam under 2023.

Odlingsindustrin och Heliospectra som en del av det fortsätter att påverkas av den ekonomiska osäkerheten på marknaden. Höga energi- och gaspriser tvingar odlarna att stänga ner vinterproduktionen eller gå över till mer energieffektiva lösningar. Även om det i nuläget försenar och påverkar odlarnas vilja att investera i nya växthusprojekt och investera i ny teknik, driver det på efterfrågan på LED-belysning på medellång och lång sikt. Vi tror att det kommer att sätta oss i en fördelaktig position när det ekonomiska klimatet vänder.

Vår omstrukturering och nya strategi i kombination med de osäkra tiderna för våra kunder som beskrivs ovan, påverkar fortfarande vår nettoomsättning negativt. Men på den positiva sidan ökade vår orderingång jämfört med föregående kvartal.

De senaste 6 månaderna har vi genomfört ett stort kostnadsbesparingsprogram och förenklat vår organisation för att möta den nuvarande situationen. Detta har resulterat i att vi från och med november 2022 minskat våra operativa utgifter avsevärt jämfört med förgående år. Med den nya strategin och vår konkurrenskraftiga och unika SMARTA-belysningslösning som är redo att marknadsföras, är jag övertygad om att vår försäljning kommer att öka under räkenskapsåret 2023. Men då belysningssäsongen på norra halvklotet börjar efter sommaren kommer vi att fortsätta att uppleva en ansträngd likviditetssituation under de kommande månaderna. För att säkra likviditeten på kort sikt beviljade Heliospectras tre huvudägare – Weland Stål AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB, Heliospectra en obegränsad kreditfacilitet under första kvartalet i år. Denna sträcker sig till publiceringen av bokslutskommunikén 2022. Samtidigt som det ger oss och styrelsen tid att säkra finansiering och likviditet på lång sikt, visar det också på våra huvudägares förtroende för bolagets nya strategi och inriktning.

Produktutvecklingsteamet har gjort ett otroligt jobb med att bygga upp vår produktportfölj de senaste månaderna för att möta vår nya trådlösa, datadrivna riktning. Detta innefattar färdigställande av den nya generationen MITRA LED-lampor, uppdatering av vårt helioCORE-system och utvecklingen av vår nya trådlösa kommunikationslösning Adelphi. Vi kommer nu att fortsätta att förbättra våra lösningar allteftersom vi erhåller realtidsdata och kundfeedback från våra nuvarande installationer. Feedback som också hjälper oss att planera pipelinen för kommande år. Dessutom har vårt marknadsförings- och försäljningsteam identifierat de segment av marknaden inom odlingsindustrin som vi kommer att fokusera på under 2023 för att få in nya projekt och utöka vår kundbas på de viktigaste odlingsmarknaderna.

Allteftersom vi rullar ut den nya trådlösa datadrivna strategin i sin helhet, med vår nya agila och kundfokuserade organisation som snabbt kan skalas upp efter behov, är jag förväntansfull på att se hur långt vi kan komma 2023.

Bonny Heeren,
VD, Heliospectra AB