Göteborg, Sverige, 13 mars 2023, kl 21:05 Styrelsen i Heliospectra AB (“Heliospectra” eller “Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en delvis säkerställd företrädesemission av aktier motsvarande cirka 26,2 MSEK (“Företrädesemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 1,39 SEK per aktie. Den som på avstämningsdagen är aktieägare i Heliospectra erhåller en (1) teckningsrätt i Företrädesemissionen för varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen. Sjutton (17) teckningsrätter ger i sin tur rätt att teckna tre (3) nya aktier i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Bolagets fyra största aktieägare Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB och Agartha AB (”Huvudägarna”) motsvarande deras andelar pro rata i Företrädesemissionen, totalt motsvarande cirka 20,1 MSEK, d.v.s. cirka 76,8 procent av Företrädesemissionen.

[EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.]

Sammanfattning

 • Styrelsen i Heliospectra har idag beslutat att genomföra Företrädesemissionen.
   
 • Likviden från Företrädesemissionen avses användas till att lansera företagets nya smarta belysningssystem på den europeiska marknaden, bygga ut företagets sälj- samt applikationsteam, samt slutföra vissa strategiska innovationsprojekt.
   
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Heliospectra cirka 26,2 MSEK.
   
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 1,39 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts till genomsnittskursen av de riktade nyemissioner som genomfördes i Bolaget under 2022 och innebär en premie om cirka 15,4 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna från och med den 27 februari 2023 till och med den 10 mars 2023.
   
 • Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 är aktieägare i Heliospectra har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
 • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
   
 • Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 15 procent, men ges möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023.
 • Bolagets fyra huvudägare Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB samt Agartha AB har ingått teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 20,1 MSEK, motsvarande cirka 76,8 procent av Företrädesemissionen.
 • Innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds har Bolaget för avsikt att publicera ett informationsmemorandum.

Bakgrund och motiv

Heliospectra har under 2022 skiftat sitt fokus och strategi till att bli en producent av smart LED belysning för primärt den europeiska växthusmarknaden och genom återförsäljare den nordamerikanska växthusmarknaden. I linje med den strategin slutfördes under året flertalet innovationsprojekt, bland annat slutfördes en uppdaterad version av kontrollsystemet helioCORE™, den trådlösa konnektorn Adelphi, Bolagets nya kommersiella LED-belysningsplattform MITRA, samt under första kvartalet 2023 lanserades MITRA Flex med flexibelt mörkrött spektrum. Det nya trådlösa systemet ger betydande fördelar för odlare, bland annat ökad kvalitet, snabbare produktionstid och odlare kan minska sina energikostnader med upp till 30% utöver de 35% som redan sparas in genom att byta till LED från gamla högtrycksnatriumlampor (HPS).

Bolaget har under första kvartalet 2023 börjat att lansera och introducera det nya smarta belysningssystemet och produktportfolion på marknaden. Den likvid som nu samlas in genom företrädesemissionen kommer att gå till lanseringen av det nya systemet på den europeiska marknaden samt till att utöka Bolagets sälj- och applikationsteam i Västeuropa. Del av likviden kommer även att gå till att täcka strategiska innovationsprojekt som vidareutvecklingen av Bolagets fullt kontrollerbara belysningsplattform ELIXIA och DYNA som länge varit marknadsledande på Agtech-marknaden.  

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Heliospectra erhåller en (1) teckningsrätt för varje aktie i Bolaget. Sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Teckningskursen är 1,39 SEK per aktie, vilket innebär att Heliospectra kommer tillföras en emissionslikvid om cirka 26,2 MSEK, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Heliospectra att öka med 18 802 848, från 106 549 474 till 125 352 322, och aktiekapitalet öka med högst 1 880 284,80 SEK, från 10 654 947,40 SEK till 12 535 232,20 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 15 procent (baserat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Tecknings- och garantiåtaganden

Heliospectra har erhållit teckningsåtaganden från dess fyra största aktieägare Weland Stål AB, Weland Värdepapper AB, Corespring New Technology AB och Agartha AB, uppgående till sammanlagt cirka 20,1 MSEK, motsvarande cirka 76,8 procent av Företrädesemissionen. Åtagandena motsvarar Huvudägarnas andel pro rata i Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Någon ersättning för teckningsåtagandena utgår inte.

Indikativ tidplan

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 17 mars 2023
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 20 mars 2023
Avstämningsdag i Företrädesemissionen 21 mars 2023
Handel med teckningsrätter 23 mars – 3 april 2023
Publicering av informationsmemorandum Senast den 22 mars 2023
Teckningsperiod 23 mars – 6 april 2023
Handel i betald tecknad aktie (BTA) 23 mars 2023 till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen Planerat till 12 april 2023

Rådgivare

MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.