Heliospectra AB (publ) (”Bolaget”) har genom det helägda bolaget Heliospectra Personal AB (”Dotterbolaget”) idag verkställt överlåtelsen av 905 000 teckningsoptioner av serie P02 i Bolaget till sammanlagt 25 stycken ledande befattningshavare och/eller nyckelpersoner inom koncernen. Teckningsoptionerna emitterades ursprungligen till Dotterbolaget vid extra bolagsstämma i Bolaget den 12 mars 2019. 

I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna har Bolaget fastställt marknadsvärdet för teckningsoptionerna per överlåtelsedagen i enlighet med Black & Scholes optionsvärderingsmodell och principerna i emissionsbeslutet. Marknadsvärdet har fastställts till 0,34 kronor per option. Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 6,13 kronor per aktie och har framräknats i enlighet med principerna i emissionsbeslutet.

Dotterbolaget innehar fortsatt resterande 95 000 teckningsoptioner av serie P02 vilka framöver kan komma att erbjudas ledande befattningshavare och nyckelpersoner.