I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna har Bolaget fastställt marknadsvärdet för teckningsoptionerna per överlåtelsedagen i enlighet med Black & Scholes optionsvärderingsmodell och principerna i emissionsbeslutet. Marknadsvärdet har fastställts till 0,34 kronor per option. Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 6,13 kronor per aktie och har framräknats i enlighet med principerna i emissionsbeslutet.

Dotterbolaget innehar fortsatt resterande 95 000 teckningsoptioner av serie P02 vilka framöver kan komma att erbjudas ledande befattningshavare och nyckelpersoner.