Bolagsstyrning

Bolagsordning

BOLAGSORDNING, 556695-2205

1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Heliospectra AB (publ). Bolaget är publikt.

2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva design, utveckling och produktion av electro-optisk utrustning och instrument för växtförädlings- och växtodlingsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

6 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sex styrelseledamöter med högst två suppleanter.

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses.

7 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

8 RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som VD anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer.

10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1/1 – 31/12.

11 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 27 oktober 2020.

Rebecca Nordin

IR Kontakt

Rebecca Nordin

Head of IR

+46 (0)72 536 8116
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se